На сайті:

На сайті 118 гостей та відсутні користувачі

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПРОЕКТ

«МЕТОД ПРОЕКТІВ У ВИХОВНІЙ РОБОТІ»

 

 • Технологічний паспорт проекту
 • Тип – інноваційний
 • Вид – науково-методичний
 • Цільове призначення – впровадження інновацій
 • Тривалість – довготривалий
 • Автор-розробник проекту – Оксана Ярославівна Стефюк, учитель початкових класів, учитель-методист Верховинської ЗОШ І-ІІІ ст. Верховинського району, смт. Верховина

Тема проекту

Впровадження методу проектів у виховній роботі

ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЯ

Проблема та її актуальність

Актуальність даного проекту зумовлена тим, що в учнів молодшого шкільного віку недостатньо сформовано комунікативні уміння, навички дослідницької роботи. Вони не вміють системно мислити, ставити перед собою цілі та проектувати способи їх досягнення. Недостатній рівень розвитку пізнавальної активності, усвідомлення необхідності виховання творчої особистості молодшого школяра спонукає вчителів до використання методу проектів у виховній роботі.

ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ

Мета проекту. Сформувати готовність до впровадження методу проектів у виховній роботі.

Завдання

 1. 1.Зібрати та систематизувати науково-методичний матеріал про метод проектів як технологію виховної роботи.
 2. 2.Ознайомитись з досвідом колег, які застосовують дану технологію.
 3. 3.Апробувати, адаптувати метод проектів до специфіки виховної роботи краєзнавчого змісту.
 4. 4.Узагальнити власний досвід застосування даної технології.
 5. 5.Підготувати дидактичний матеріал щодо застосування методу проектів у початковій школі, зокрема, співану абетку «Абетка маленького гуцулятка», тести для визначення творчого потенціалу школярів.

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ

 • Дослідження проблеми
 • Теоретичний аспект
 • Назва. Технологія проектного навчання (метод проектів)
 • Автори-розробники — К. Баханов, І. Чечель.
 • Цільове призначення − дієвий спосіб здобуття нових знань у контексті конкретної ситуації та їх використання на практиці.
 • Загальна характеристика проектної технології
 • Метод проектів – це технологія виховання і навчання, за якої учні набувають знань і навичок у процесі планування й вико­нання практичних завдань-проектів.

К. Баханов пише, що робота над кожним проектом починається з конференції (зборів всієї групи, класу), на якій учні самі пропонували проекти. Цьому передують вступне слово вчителя. Він у загальних рисах оз­найомлює учнів із темою, слу­хає пропозиції, які висувають окремі учні або групи. Якщо виникає кілька пропозицій, то вони обгово­рюються й обирається найцікавіша. Після чого проект поділяється на кілька міні-проектів. Учні розпочинають роботу щодо збирання необхідної ін­формації та визначення основних напрямів його аналізу. Наступним етапом є обробка інформації у великій групі й обговорення змісту й форми звіту. Останньою ланкою в проектній системі є підсум­кова конференція, на якій заслуховується й обго­ворюється звіт.

Організаційна структура проектної діяльності (за К. Бахановим)

 

 rus 7

 

Технологічні етапи ро­боти над проектом:

І етап. Початок (визначення теми, мети, завдань, формування робочих груп).

ІІ етап. Планування (аналіз проблеми, постановка завдань, уточнення інформації, синтез ідей, плани).

ІІІ етап. Прийняття рішень («мозковий штурм», обговорення альтернатив» вибір оптимального варіанта).

ІV етап. Виконання (робота з виконання проекту).

V етап. Перевірка та оцінювання результатів (аналіз виконання проекту, з'ясування причин досягнень і невдач).

VІ етап. Захист (колективний аналіз діяльності).


Практичний аспект

Дитину як маленьку особистість можна порівняти із дзеркалом, у яке ми, дорослі, придивляємось по-різному: хто − мимохідь, з байдужістю, хто − прискіпливо, хто − із захопленням. Саме від цього залежить наше ставлення до дитини, наше бачення виховання та навчання маленької Людини з її чеснотами та недоліками, з її можливостями та потенціалом. Гармонія емоційного і розумового − невід'ємна риса всебічно розвиненої особистості. Це передбачає, з одного боку, виховання здатності учня тонко відчувати і розуміти красу в природі, мистецтві, людських стосунках, а з другого − розвиток уміння створювати і стверджувати красу у своїй праці, відносинах з людьми, навчанні і творчості.

Завдяки методу проектів учні мають можливість проявити свої комунікативні та ораторські здібності, індивідуальні уміння та навички роботи в групі. Важливим результатом роботи є не тільки формування суспільно-активної особистості, а й такої, яка вміє об'єктивно оцінювати свої потенційні уміння та можливості, а також прогнозувати результат своєї діяльності. Для цього дитина має дати об'єктивну самооцінку, виходячи із попереднього практичного досвіду.

Як підсумок, хочу зазначити, що метод проектів є ефективним для проведення нетрадиційних уроків при відпрацьовані навичок застосовувати набуті знання на практиці, для проведення цікавих позакласних заходів. Впровадження методу проектів є джерелом ініціативності, винахідливості, впевненості, творчої фантазії вихованців, що допомагає учням з різними здібностями і задатками досягти своєї мети, довести свою унікальність. Це, перш за все, педагогіка співпраці учителя та учня, рівновідповідальність дорослого й дитини. На мою думку, найбільш ефективним шляхом вирішення проблеми виховання і навчання учнів дієвим способом, формування компетентностей життєтворчості є використання методу проектів у виховній роботі.

Як показує практика, учитель обирає ту модель проектної діяльності, яка сприятиме ефективному вирішенню поставлених завдань. По суті, усі варіанти проектних технологій мають спільні ознаки – це діяльність «від усього серця» (Кілпатрік), до якої залучаються тільки ті учні, які виявили бажання взяти участь у розробці та реалізації проекту. Вони усвідомлюють проблему, мають сформований пізнавальний інтерес до її вирішення. Тому вчитель організовує та спрямовує роботу дітей, допомагає їм укладати план заходів проектної роботи, консультує.


ПРОГНОЗУВАННЯ

Кількісні показники

 • Збільнення кількості школярів, які здатні реалізовувати свій творчий потенціал, набули досвіду життєтворчості.

Якісні показники

 • Розвиток творчого потенціалу учнів, формування життєтворчих компетентностей.

Очікувана результативність

Для учнів

 • Розвиток пізнавальної активності учнів, системного мислення.
 • Формування комунікативних, дослідницьких вмінь, навичок проектування способів досягнення поставлених цілей.
 • Набуття досвіду життєтворчості у ході проектної діяльності.

Для вчителя

 • Сформованість професійних навичок на систематизацію власного досвіду, його технологізацію на основі впроваджуваної інновації, зростання готовності до впровадження методу проектів у виховній роботі


МОДЕЛЮВАННЯ

  rus 8

 

КОНСТРУЮВАННЯ

І технологічний етап. Вибір та обґрунтування змісту проектної діяльності учнів та типу проекту.

ІІ технологічний етап. Організація, планування та реалізація виховних проектів.

ІІІ технологічний етап. Аналіз (самоаналіз) ефективності впровадження методу проектів у виховній роботі.

ІV технологічний етап. Розроблення методичних рекомендацій щодо організації проектної діяльності з молодшими школярами, укладання збірника дидактичних матеріалів.


ПРОГРАМУВАННЯ

Термін реалізації проекту

І етап. Підготовчий (2009 р.)

ІІ етап. Моделювальний (2009−2010 рр.)

ІІІ етап. Узагальнюючий (2011 р.)


ПЛАНУВАННЯ і РЕАЛІЗАЦІЯ

План заходів реалізації проекту

                                              у 2009/2010 навчальному році

 

з/п

Назва заходу

Термін виконання

Прим.

1

Провести самодіагностику готовності до проектно-впроваджувальної діяльності (заповнити технологічну картку векторного аналізу готовності до впровадження методу проектів)

Вересень

Травень

 

2

Зібрати та систематизувати теоретичний матеріал про метод проектів у виховній роботі (зробити ксерокопії, укласти анотований список публікацій з проблеми)

Упродовж року

 

3

Опрацювати статтю О. Мариновської «Метод проектів в історико-педагогічній ретроспективі та особливості його застосування в освітній практиці» (Джерела. – 2006. – № 1−2).

Вересень

 

4

Опрацювати методичний посібник М. Романовської «Метод проектів у виховному процесі» (Х. : Ранок, 2007. – 160 с.)

Жовтень

 

5

Спланувати та реалізувати учнівські дослідницькі проекти краєзнавчого змісту

Упродовж року

 

«Гуцульські гражди»

Вересень – січень

 

«Абетка маленького гуцулятка»

Лютий – травень

 

6

Розробити анкету щодо визначення творчого потенціалу школярів та провести анкетування

Жовтень

 

7

Презентувати продукти проектної діяльності учнів на виховних заходах за участі батьків

Лютий

Травень

 

 • «Подорож до української хати» (проект «Гуцульські гражди»)
 • Форум творчих досягнень школярів (проект «Абетка маленького гуцулятка»

8

Укласти технологічне портфоліо

Упродовж року

 

9

Упорядкувати проектні матеріали учнів

Березень − квітень

 

10

Прийняти участь у роботі творчої групи « Пошук» та презентувати продукти проектної діяльності учнів

Згідно плану

 

11

Підготувати інформацію на засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів про результати моніторингу ефективності проектної діяльності учнів

Квітень

 

12

Виступити на семінарі для вчителів на тему «Метод проектів у виховній роботі з молодшими школярами»

Квітень

 

 

МОНІТОРИНГ

Моніторинг ефективності реалізації науково-методичного проекту відслідковується за допомогою картки векторного самоаналізу готовності до впровадження методу проектів у виховній роботі.

Результативність застосування методу проектів у виховній роботі з дітьми визначали за допомогою аналізу продуктів їх проектної діяльності та шляхом анкетування. Нами було розроблено анкету на визначення творчого потенціалу учнів. Результати моніторингу у формі інформації заслуховуються на засіданнях педагогічної ради школи, обговорюються на засіданнях творчої групи «Пошук», методичного об’єднання вчителів початкових класів, слугують матеріалом для атестації.

 

rus 9 

 

Використана література

 1. 1.Додусенко Н. О. Проектна діяльність у початковій школі / Н. О. Додусенко, І. В. Нетужилова. – Х. : Основа», 2010. –с. – (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»). – Вип. 4 (76)).
 2. 2.Мариновська О. Науково-методичний проект “Проектна педагогіка” / Оксана Мариновська, Світлана Юсипчук // Вертикаль : додаток до часопису “Обрії”. – 2008. – № 1 (12). – С. 16–22.
 3. 3.Мариновська О. Школа векторного проект-дизайну : [наук.-метод. посіб.] / Оксана Мариновська. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. –с.
 4. 4.Метод проектів у початковій школі / [упоряд. : О. Онопрієнко, О. Кондратюк]. – К. : Шкільний світ, 2007. –с. – (Б-ка „Шк. світу”).
 5. 5.Освітні інновації та передовий педагогічний досвід в закладах освіти Івано-Франківської області : [наук.-метод. зб. /упоряд. : З.Болюк, Р.Зуб’як, О.Мариновська та ін. /за заг. ред. Болюк З., Мариновської О., Зуб’яка Р.]. – Івано-Франківськ : ОІППО, 2007. –с.