На сайті:

На сайті 73 гостей та відсутні користувачі

 

 


КАФЕДРА 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ  

ТУТ


 


 

«ВІРТУАЛЬНА КАФЕДРА ПЕДАГОГА-ІННОВАТОРА»:

ТЕХНОЛОГІЯ

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У

СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


Цільове призначення – організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності педагогів щодо формування їх готовності до впровадження педагогічних інновацій.

Концептуальна ідея – залучення вчителів до самостійної роботи у віртуальному середовищі кафедри педагога-інноватора створює необхідні передумови для самоменеджменту інновацій як засобу формування їх готовності до інноваційної діяльності.

Технологічна логіка. Науково-методичний супровід самостійної роботи педагогів щодо формування їх готовності до впровадження педагогічних інновацій доцільно здійснювати у форматі «віртуальної кафедри педагога-інноватора» відповідно до технологічної логіки інтерсуб’єктного навчання.

virt_kaf_pedag_nov

 І технологічний етап. «САМООСВІТА»

Цільове призначення – самостійне опрацювання педагогами комплексу навчально-методичних матеріалів модуля “Педагогічна інноватика”.

Очікуваний результат – систематизувати знання про педагогічні інновації, сформувати вміння і навички їх практичного застосування.

Контент модуля: нормативні документи (Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності та ін.); теоретичні матеріали про педагогічні інновації, зокрема, про технології, методики навчання, виховання, управління; рекомендована література.

 

ІІ технологічний етап. «КОНСАЛТИНГОВИЙ СУПРОВІД»

Цільове призначення – консалтинговий супровід самостійної роботи педагогів.

Очікуваний результат – надавати консультативну допомогу педагогам на етапах технологізації та персоналізації досвіду апробації, адаптації та впровадження педагогічної інновації.

Контент модуля: теоретичні матеріали щодо організації самопідготовки педагогів до впровадження педагогічних інновацій, зокрема, технологія проектно-впроваджувальної діяльності (науково-методичні проекти впровадження інновацій), професійний (технологічний, тематичний та ін.) портфоліо педагога, технологія організації самостійної роботи (за Колбом), питання для самоконтролю, діагностичний інструментарій та ін.; графік консультацій кафедр (лабораторій) інституту післядипломної педагогічної освіти (на замовлення); консультації (Е-mail, телефон та ін.) тощо.

 

ІІІ технологічний етап. «ОБМІН ДОСВІДОМ»

Цільове призначення – віртуальний проблемно зорієнтований діалог (полілог) суб’єктів навчально-пізнавальної діяльності.

Очікуваний результат – організувати інтерактивний обмін досвідом інноваційної діяльності, інтерсуб’єктивний за суттю, засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Контент модуля: практичні матеріали з досвіду застосування педагогічних інновацій (методичні розробки технологічних уроків (виховних заходів), статті з описом кращого педагогічного досвіду інноваційної діяльності, дидактичні матеріали до навчальних занять та ін.); організація інтернет-форуму з порушеної проблеми.

 

ІV технологічний етап. «САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ»

Цільове призначення – самопрезентація досвіду інноваційної діяльності педагогів на обласних, районних (міських), шкільних методичних заходах (форум педагогічних інновацій, семінари тощо), через друк кращих матеріалів у фахових виданнях.

Очікуваний результат – створити умови для розвитку здатності педагога до інтерсуб’єктного навчання, формування ціннісно-смислових орієнтацій та набуття досвіду самореалізації засобами інноваційної діяльності.

Контент модуля: методичні рекомендації до обласного Форуму педагогічних інновацій, виставки педагогічних інновацій та ін.; мультимедійні презентації досвіду впровадження інновацій; фотоматеріали про роботу вчителів-новаторів; діаграми моніторингу якості загальної середньої освіти, готовності педагогів до інноваційної діяльності тощо.

 

Технологічний продукт – готовність педагогів до інноваційної діяльності, реалізація на практиці концептуальної ідеї самоменеджменту інновацій педагогами.

Очікувані результати:

сформованість позитивної мотивації та ціннісно-смислових орієнтацій вчителя (мотиваційно-орієнтаційний компонент готовності);

систематизація знань про педагогічні інновації (змістовий компонент);

сформованість умінь і навичок їх практичного застосування, технологізація досвіду роботи та персоналізація нововведення (операційно-технологічний компонент);

розвиток рефлексивного мислення, здатності педагога до інтерсуб’єктного навчання та набуття досвіду самореалізації у професійній роботі (рефлексивно-прогностичний компонент);

розвиток професійного потенціалу (інтеграційний компонент).

 

Діагностичний інструментарій

Визначити рівень готовності педагогів до інноваційної діяльності можна з використанням технології векторного аналізу. Технологічну картку доцільно рекомендувати педагогам для автомоніторингу, що передбачає самодіагностику (самоаналіз, самооцінку) рівня готовності до впровадження педагогічних технологій. Результати автомоніторингу можуть бути використані у процесі атестації педагогічних працівників.

 

Надруковано у виданні:

Мариновська О. Я. Технологія організації самостійної роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Оксана Яківна Мариновська / Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / Ун-т менеджменту освіти НАПН України ; ред. кол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – Вип. 7(20) / гол. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ, 2012. – Розд. „Педагогікаˮ. – С. 131−137.