На сайті:

На сайті 113 гостей та відсутні користувачі

 

Надруковано у виданні:

Ремша А. Науково-методичний проект «Інтерактивне навчання»: з досвіду роботи педагога-андрагога / Анелія Ремша // Урок словесності: реалізація змістових ліній Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти : зб. наук.-метод. матеріалів / упор. Н. Уманців, Я. Козленко, С. Худецька ; наук. ред. О. Мариновська. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2012. – С. 242 – 249.

 

Ремша Анеля,

керівник міської творчої групи,

учитель української мови і літератури, учитель-методист Коломийської ЗОШ І−ІІІ ступенів № 2

Коломийської міської ради

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПРОЕКТ

«ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ»:

з досвіду роботи педагога-андрагога

 

Учитель – це той же вчений,

але у своїй особливій лабораторії, де він, всебічно вивчаючи учнів,

невпинно творить, щоденно веде пошуки найдосконаліших методів

проектування доль і душ людських.

Б. Патон

 • Технологічний паспорт проекту

 • Тип – інноваційний
 • Вид – науково-методичний
 • Цільове призначення – впровадження інновації (інтерактивне навчання)
 • Тривалість – довготривалий
 • Автор-розробник проекту – Ремша Анеля Йосипівна, учитель української мови і літератури, учитель-методист Коломийської ЗОШ І−ІІІ ступенів № 2 Коломийської міської ради
 •  

Тема проекту. Впровадження технології інтерактивного навчання

 

ПЕРШИЙ ЕТАП

ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВИЙ

Мета: самостійно виявити проблему у професійній роботі

ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЯ

Проблема та її актуальність

Розроблення даного проекту зумовлено необхідністю підвищити мотивацію учнів до навчання, формувати ключові компетентності, зокрема, уміння вчитися разом. У них нема навичок навчальної співпраці, колективного взаємонавчання; спостерігаємо відсутність бажання обговорювати проблеми дружно та виробляти спільне рішення. Це й зумовлює потребу впровадження інтерактивного навчання, що є новою педагогічною технологією, до застосування якої треба готуватися і вчителям. На комплексне вирішення порушених проблем спрямована моя проектна робота.

 • ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ

 • Мета проекту
 • Формувати готовність вчителів до впровадження інтерактивного навчання.
 • Завдання

1. Зібрати та систематизувати науково-методичний матеріал щодо технології інтерактивного навчання (О. Пометун, Л. Пироженко).

2. Ознайомитися з досвідом колег, які застосовують дану технологію, апробувати, адаптувати та впровадити її в практику роботи.

3. Узагальнити кращий педагогічний досвід застосування інтерактивного навчання на уроках української мови і літератури.

4. Укласти дидактичний матеріал щодо організації і проведення уроків з використанням інтерактивної технології.

5. Розробити методичні рекомендації для вчителів словесників з даної проблеми.

ДРУГИЙ ЕТАП

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ

Мета: обґрунтувати спосіб вирішення проблеми з допомогою інновації

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ

Теоретичне дослідження проблеми

Назва інновації. Технологія інтерактивного навчання

Автор-розробник. О. Пометун, Л. Пироженко

Цільове призначення – навчання у співпраці, формування комунікативних умінь і навичок.

Технологія забезпечує необхідні психолого-педагогічні умови для взаємонавчання учнів, спонукає допомагати один одному. Вона використовується для створення на уроці ситуацій, що дають змогу школярам працювати разом у процесі засвоєння великої кількості навчального матеріалу за короткий проміжок часу тощо.

Концептуальні ідеї. Сутність інтерактивної технології у тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Це співнавчання (колективне, кооперативне навчання, навчання у співпраці), у якому і вчитель, і учні є суб’єктами навчальної діяльності. Учитель виступає лише в ролі організатора, координатора та фасилітатора процесу навчання. При застосуванні інтерактивної технології, як правило, моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного вирішення. Тому інтерактивна технологія навчання найбільше сприяє формуванню в учнів практичних умінь і навичок, ціннісного ставлення до праці, створює атмосферу співробітництва, творчої взаємодії в навчанні, сприяє формуванню ключової компетентності − вміння вчитися.

Технологічна логіка

Технологічні етапи інтерактивного навчання[1]

Перший – мотивація. Фокусується увага учнів (або учасників заходу) на проблемі, робиться спроба викликати інтерес до обговорюваної теми. Прийомами навчання можуть бути питання, цитата, коротка історія, невеличке завдання, розминка тощо. Етап займає не більш 5% часу заняття.

Другий – оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів. Він забезпечує розуміння учнями (учасниками) змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти в результаті уроку (заходу) і що від них очікує вчитель, викладач. Часом буває доцільно залучити до визначення очікуваних результатів усіх учасників заняття або заходу. На це витрачається приблизно 5% часу.

Третій – надання необхідної інформації. Під час його реалізації важливо дати учням (учасникам) достатньо інформації для того, щоб на її основі виконувати практичні завдання. Це може бути міні-лекція, робота з дидактиним матеріалом, виконання домашнього завдання. Для економії часу, максимального ефекту уроку можна подавати інформацію в письмовому вигляді для попереднього (домашнього) вивчення. Витрачається приблизно 10% часу заняття.

Четвертий – інтерактивна вправа. Вона вважається центральною частиною заняття (заходу). Вона займає не бі­льше 60% часу, що використовується на практичне освоєння матеріалу, досягнення поставлених цілей уроку. Послідовність проведення інтерактивної вправи:

 • інструктування – учитель розповідає учасникам про цілі вправи, правила, послі­довність дій, кількість часу на виконання завдань; запитує, чи все зрозуміло;
 • об’єднання в групи і / або розподіл ролей;
 • виконання завдання, коли вчитель виступає як організатор, помічник, ведучий дискусії, намагаючись надати учасникам максимум можливостей для самостійної роботи й навчання у співробітництві один з одним;
 • презентація результатів виконання вправи.

П’ятий – підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку. На даному етапі передбачається рефлексія, усвідомлення того, що зроблено на занятті (заході), чи досягнуті поставлені цілі, як можна застосувати отримані знання в майбутньому. Слід обговорити питання: що нового дізналися, якими навичками оволоділи, чи може це бути корисним у житті; що було найбільш вдалим, що не сподобалося, що потрібно змінити в майбутньому. Важливо, щоб самі учні змогли сфор­мулювати відповіді на запитання. Для підбиття підсумків бажано відвести до 20% часу уроку (заходу).

Технологічний продукт. Вміння вчитися у співпраці, що забезпечує успішність та інтелектуальну спроможність учнів.

Практичний аспект: самоаналіз педагогічного досвіду

На мою думку, найбільш ефективним шляхом вирішення порушеної вище проблеми є впровадження у практику роботи технології інтерактивного навчання. На практиці технологія інтерактивного застосовується педагогами цілісно, практикується використання її елементів (окремі методи, прийоми, форми). Учні освоюють нові знання у співпраці, тому краще розуміють вивчене, застосовують набуті знання на приктиці, аналізують результати спільної навчальної діяльності та оцінюють їх.

Технологія дає можливість вчителю здійснювати диференційований підхід до учнів. Учні приймають важливі рішення щодо організації власного навчання, Основним джерелом мотивації навчання є пізнавальний інтерес учня, усвідомлення ним власних дій у співпраці.

Як показує практика, педагог виступає у ролі наставника, координатора навчально-пізнавальної діяльності учнів. Учні, які отримали власний досвід «вчителювання» (у ролі асистентів педагога тошо), уже з розумінням ставляться до роботи вчителя, вчаться поціновувати свою. Так формується цінісне ставлення до себе, до праці, що сприяє вирішенню визовних завдань уроку словесності.

 • ПРОГНОЗУВАННЯ

 • Якісні показники
 • Співпраця, спільне вирішення вироблення рішень щодо вирішення порушених проблем.
 • Кількісні показники

Збільшиться кількість учнів, які під час інтерактивного навчання намагатимуться бути демократичними, толерантно спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати разом продумані рішення.

Очікувана результативність

 • Для учнів: підвищення мотивації до навчання, формування умінь і навичок роботи в команді, поцінування набутих знань, усвідомлення власних навчальних дій.
 • Для вчителів: реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчальному процесі, підвищення ефективності уроку.

 

ТРЕТІЙ ЕТАП

ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИЙ

Мета: розробити персонал-технологію досягнення передбачуваного результату


МОДЕЛЮВАННЯ

 rus 5

КОНСТРУЮВАННЯ

Персонал-технологія досягнення передбачуваного результату передбачає адаптацію технології інтерактивного навчання вчителями словесності до конкретних умов навчання школярів, її персоналізацію у процесі практичного застосування.

І етап. Визначити місце технологічного уроку в системі уроків за календарно-тематичним плануванням.

ІІ етап. Розробити методичні розробки (поурочні плани) уроків з використанням даної технології або її елементів.

ІІІ етап. Апробувати на практиці розроблені технологічні уроки.

ІV етап. Зробити самоаналіз ефективності застосування технології інтерактивного навчання на практиці.

V етап. Узагальнити досвід роботи міської творчої групи вчителів словесності щодо впровадження інтерактивного навчання.

 

ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП

УПРОВАДЖУВАЛЬНО-РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ

Мета: упровадити інновацію у практику

ПРОГРАМУВАННЯ

Змістова лінія науково-методичного супроводу: «Формування готовності вчителів словесності до впровадження інтерактивного навчання»

Термін реалізації проекту

2010−2012 н.р.

І етап. Підготовчий – 2011/ 2012 н.р.

ІІ етап. Моделювальний – 2012/ 2013 н.р.

ІІІ етап. Узагальнювальний − 2013 н.р.

ПЛАНУВАННЯ

План заходів реалізації проекту

                                                       у 2011/ 2012 н.р.

 

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1

2

3

4

5

1

Розробити індивідуальні науково-методичні проекти впровадження інтерактивного навчання

Вересень

Творча група вчителів словесників

2

Опрацювати технологію векторного аналізу готовності вчителя до проектно-впроваджувальної діяльності (О. Мариновська. Школа векторного проект-дизайну. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. − С. 39−52)

3

Провести самодіагностику (діагностику) готовності членів творчої групи до впровадження технології інтерактивного навчання (з використанням технологічної картки векторного аналізу готовності до ПВД)

Жовтень

Керівник творчої групи

Продовження таблиці

1

2

3

4

5

Провести аналіз готовності вчителів до впровадження інтерактивного навчання, що є показником розвитку їх професійного потенціалу

4

Зібрати та систематизувати теоретичний матеріал про технологію інтерактивного навчання

Упродовж року

Керівник творчої групи

6

Обговорити методичні посібники: Пометун О. Технології інтерактивного навчання / О. Пометун, Л. Пироженко // Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.; Когут О. І. Інноваційні технології навчання / О. І. Когут. – Тернопіль : Астон, 2005. – 204 с.

Листопад

Творча група вчителів словесників

7

Ознайомитись з досвідом застосування технології інтерактивного навчання та окремих інтерактивних методів членами творчої групи

Грудень – березень

Творча група вчителів словесників

8

Розробити та апробувати методичні розробки технологічних уроків

Упродовж року

9

Укласти технологічне портфоліо (індивідуальна форма роботи)

Грудень

10

Обмінятись досвідом застосування техно­логії інтерактивного навчання на засіданнях шкільних методичних об’єднань

Травень

11

Провести міський семінар-практикум для вчителів з даної проблеми

Керівник творчої групи

12

Практикувати анкетування учнів щодо сформованості мотивації до навчання

Жовтень, травень

Творча група вчителів словесників

13

Проводити моніторинг навчальних досягнень учнів

Упродовж року

Творча група вчителів словесників

14

Упорядкувати дидактичні матеріали до технологічних уроків

15

Залучити членів творчої групи до участі у міській науково-практичній конференції педагогів-новаторів

Травень

Керівник творчої групи

16

Підсумувати роботу творчої групи за 2011/2012 н.р. (аналіз готовності вчи­телів до впровадження інтерактивного навчання, результати навчальних досяг­нень учнів та їх мотивації до учіння)

17

Розробити план заходів реалізації колективного науково-методичного проекту «Інтерактивне навчання» на 2012/2013 н.р. (спільно з членами творчої групи)

Творча група вчителів словесників

МОНІТОРИНГ

Моніторинг якості реалізації проекту передбачає відстеження рівня сформованості готовності членів творчої групи вчителів словесності до застосування технології інтерактивного навчання, а також навчальних досягнень школярів, їх мотивації до учіння.

За результатами реалізації проекту матеріали будуть нами узагальнені й систематизовані у формі таблиць, діаграм тощо. Творча група напрацює методичні рекомендації та дидактичні матеріали до уроків інтерактивного навчання.

 

Література

1. Интерактивные технологии / Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. / Герман Константинович Селевко. – М. : НИИ образовательных технологий, 2006. – (Серия «Энциклопедия образовательных технологий»). – Т. 1. – 2006. – С. 239–279.

2. Інтерактивні технології // Сучасні шкільні технології : [упоряд. : І. Рожнятовська, В. Зоц]. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. – Ч. 1. – С. 5–30. – (Б-ка «Шк. світу»).

3. Мариновська О. Впровадження інновацій з використанням методу проектів: теорія і практика / Оксана Мариновська // Обрії : наук.-пед. журн. – 2012. – № 1. – С. 6–11.

4. Мариновська О. Я. Теоретичні засади технології проектно-впроваджувальної діяльності вчителя / О. Я. Мариновська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій школі і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2011. – Розд. «Загальноосвітня школа». – С. 314−319. – Вип. 20 (73).

5. Пометун О. Технологія інтерактивного навчання як інноваційне явище / Олена Пометун // Рідна школа. – 2007. – № 5. – С. 46–49.

6. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко ; за ред. О. І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.

 [1] Виклад матеріалу за: Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко ; за ред. О. І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.