На сайті:

На сайті 236 гостей та відсутні користувачі

 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РІВЕНЬ

 

1. Назва інновації. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛИ

Тема експерименту «Технологічне проектування інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу»

2. Автори інновації: Мариновська Оксана Яківна, доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій ОІППО, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти

3. Тип інновації: освітня система

4. Інформація про інновацію:

—           короткий зміст інновації

Мета. Розробка та експериментальна перевірка ефективності технології проектування інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу.

 Гіпотеза. Ґрунтується на припущенні про те, що процес проектування інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу буде ефективним, якщо забезпечити цілісність і системність науково-методичного супроводу впровадження інновацій у практику роботи школи.

Загальну гіпотезу конкретизовано у часткових припущеннях, що проектування інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу буде ефективним, якщо:

процес проектування інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу буде реалізуватися на основі технологічного підходу відповідно до розроблених теоретико-методологічних засад здійснення такої діяльності;

буде розроблено і впроваджено у практику навчальних закладів відповідну технологію проектування інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу, що передбачає:

- усвідомлення керівником навчального закладу потреби реалізації технологічного підходу до проектування інноваційного розвитку ЗНЗ;

- прийняття вчителя як суб’єкта інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу;

- визначення напряму модернізації традиційної системи в інноваційну з урахуванням потенційних можливостей та освітніх потреб замовників освітніх послуг, що сприятиме підвищенню якості освіти учнів;

- упорядкування банку управлінських, педагогічних інновацій як технологічного ресурсу проектування інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу;

- використання розроблених критеріїв відбору інновацій для проектування стратегії і тактики інноваційного розвитку школи;

- застосування відповідної технології проектування інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу;

- здійснення системного науково-методичного супроводу впровадження інновацій, що передбачає формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності;

- використання відповідного діагностичного інструментарію здійснення такої діяльності;

- залучення керівників та педагогів до розроблення та апробації науково-методичного забезпечення технологічного проектування інноваційного розвитку ЗНЗ.

Завдання

1) вивчити стан розробленості проблеми проектування інноваційного розвитку ЗНЗ в теорії і практиці;

2) розробити концепцію технологічного проектування інноваційного розвитку ЗНЗ;

3) з’ясувати зміст, структуру понять «технологічне проектування інноваційного розвитку ЗНЗ», «готовність педагогів до технологічного проектування інноваційного розвитку ЗНЗ»;

4) розробити та науково обґрунтувати критерії, показники, рівні ефективності технологічного проектування інноваційного розвитку ЗНЗ, готовності педагогів до здійснення такої діяльності та відповідний діагностичний інструментарій;

5) розробити та експериментально перевірити технологію проектування інноваційного розвитку ЗНЗ;

6) упорядкувати банк навчальних, виховних, управлінських інновацій як технологічний ресурс проектування інноваційного розвитку ЗНЗ;

7) розробити та науково обґрунтувати критерії відбору інновацій та алгоритм розроблення і застосування технологічних матриць для проектування інноваційного розвитку ЗНЗ;

8) розробити науково-методичне забезпечення технологічного проектування інноваційного розвитку ЗНЗ та впровадити його у практику роботи навчального закладу.

—           очікувані результати експерименту

підвищення якості загальної середньої освіти та якості освітніх послуг;

концепція та технологія проектування інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу;

створення науково-методичного забезпечення технологічного проектування інноваційного розвитку ЗНЗ;

трансформація традиційної системи в інноваційну з урахуванням потенційних можливостей та освітніх потреб замовників освітніх послуг;

формування інноваційної культури педагогів, зокрема, розвиток їх критичного мислення, ініціативності та відповідальності за результати власної професійної діяльності.

—           джерела, що містять опис інновації:

1. Мариновська О. Я. Технологічне проектування інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу як проблема теорії і практики / Оксана Яківна Мариновська // Варіативні моделі розвитку сільських загальноосвітніх закладів: тенденції, орієнтири, пошуки : матер. Всеукр. наук.-практ. електронної конф., 3–30 жовт. 2011 р., Донецьк / редкол. О. І. Чернишов, В. В. Мелешко та ін. – Донецьк : Витоки, 2011. – С. 107–112.

2. Мариновська О. Я. Технологічне проектування інноваційного розвитку школи: актуальність дослідження / О. Я. Мариновська // Освіта. Наука. Виробництво : педагогічний альманах. – Луганськ : ДЗ “ЛНУ ім. Т. Шевченкаˮ, 2013. - № 5. – С. 76−81.

3. Мариновська О. Я. Готовність учителя-практика до інноваційної діяльності: технологічний інструментарій [Електронний ресурс] / О. Я. Мариновська // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти − 2014. − №3(17). − Режим доступу: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp17/Marynovska_2014.pdf. − Назва з титул. екрану.

4. Мариновська О. Я. Готовність учителя-практика до інноваційної діяльності: технологічний інструментарій / О. Я. Мариновська // Інноваційні стратегії неперервної освіти педагогів в системі післядипломної освіти : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 14−15 трав. 2014 р. / упорядк. : П. А. Поліщук, В. В. Камінська. – Луцьк : Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, 2014. – Част ІІ. – С. 33−42.

5. Никифоряк Любов. Освітній округ Верховини: з досвіду роботи / Любов Никифоряк // Сільська школа: реалії та перспективи : зб. матер. / упоряд. : Л. Келембет. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013.– Вип. 8. – С. 133−136.

6. Назарук Н. В. Психологічні аспекти проектування інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу / Наталія Володимирівна Назарук // Материалы ХІ Международной научно-практической конференции «Инновационные научные исследования 2013 года». – Горловка: ФЛП Пантюх Ю. Ф., 2013.

7. Назарук Н. В. Психологічні проблеми проектування інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу / Наталія Володимирівна Назарук // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / голова ред. кол. : Л. Д. Заграй. – Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». − 2014. – Вип. 19. – Ч. 1. – С. 235–242.

8. Келембет Людмила. Моніторинг у школі: управлінський аспект / Людмила Келембет // Освітянське слово. – 2014. − № 11−12. – С. 2.

9. Никифоряк Любов. «У нас є ідея…»: експериментальну роботу розпочато / Любов Никифоряк // Освітянське слово. – 2014. − № 13−14. – С. 4. 10. Гречук Галина. Кейс-методика – українські реалії американської моделі навчання / Галина Гречук // Освітянське слово. – 2014. − № 13−14. – С. 6.


5. Стадія інноваційної освітньої діяльності: експеримент

6. Терміни початку / завершення експерименту. 2013–2018 р.р.

7. Орган управління освітою, що видав наказ про проведення експерименту:

Міністерство освіти і науки України, наказ «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Верховинської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Верховинської районної ради Івано-Франківської області» від 03.07.2013 р. № 887

 8. Установа, організація, що здійснює наукове керівництво експериментом:

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

9. Науковий керівник експерименту:

Мариновська Оксана Яківна,  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти

Наукові консультанти:

Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, дійсний член Національної академії педагогічних наук України;

Кириленко Світлана Володимирівна, начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат педагогічних наук;

 Координатор:

Горлач Тетяна Анатоліївна, завідувач сектору інноваційної діяльності відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

 Члени науково-методичної ради:

Зуб’як Роман Миколайович, ректор Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;

Шелемей Любов Ярославівна, проректор з моніторингу якості освіти Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, магістр права;

Назарук Наталія Володимирівна, доцент кафедри педагогіки і психології Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат психологічних наук;

Нижник Ольга Омелянівна, завідувач лабораторії управління та організації освіти Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, магістр з управління;

Юсипчук Світлана Володимирівна, завідувач лабораторії дошкільної і початкової освіти Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Уманців Наталія Іванівна, завідувач лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

 Відповідальні виконавці:

Дмитроняк Галина Миколаївна, завідувач районного методичного центру Верховинської районної ради;

Никифоряк Любов Миколаївна, директор Верховинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Верховинської районної ради;

Кучерявий Сергій Петрович, заступник директора з навчально-виховної роботи Верховинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Верховинської районної ради;

Гулюк Людмила Михайлівна, заступник директора з виховної роботи Верховинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Верховинської районної ради.

10. Навчальний заклад, на базі якого здійснюється експеримент:

● повна назва: Верховинська ЗОШ І−ІІІ ступенів Верховинської районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Никифоряк Любов Миколаївна

 

1. Назва інновації. ВАЛЬДОРФСЬКА ПЕДАГОГІКА Р. ШТЕЙНЕРА

Тема експерименту «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні»

2. Автори інновації: Апостолова Галина Вадимівна, канд. фіз.-матем. наук, доцент;

Зоц Віра Миколаївна, завідувач лабораторії педагогічного прогнозування Інституту педагогіки НАПН України, канд. пед. наук, доцент

3. Тип інновації: освітня система

4. Інформація про інновацію:

—           короткий зміст інновації

Мета. Адаптація ідей вальдорфської педагогічної системи до соціальних та освітніх реалій України, створення моделі українського вальдорфського педагогічного закладу, рекомендацій щодо використання певних елементів та методик вальдорфської педагогічної системи у загальноосвітніх закладах України з метою сприяння формуванню повноцінної всебічно розвинутої особистості.

Гіпотеза.

1. Вальдорфська педагогічна система, ідеї якої вже протягом 80 років втілюються у життя різноманітними школами різних країн світу, націлена на формування вільної, творчої, самостійної та самодостатньої особистості.

2. В основі її методик – гармонійне поєднання факторів розвитку інтелектуальних, почуттєвих та вольових функцій особистості, орієнтація на кожну конкретну дитину та на принципи вікової відповідальності.

3. Формування широкого спектру творчих здібностей учнів відбувається через зацікавленість їх у навчальному процесі, а не через егоїстичне та честолюбне заохочення, або страх перед карою.

4. Дана педагогічна система може бути інтегрована в освітній простір України при умові:

глибокого усвідомлення філософських, психологічних та педагогічних ідей системи;

спеціальної підготовки працівників відповідних педагогічних закладів;

наукового керівництва та консультування з боку Міжнародного центру вальдорфської педагогіки;

постійного пошуку шляхів розвитку та оновлення методів втілення ідей системи з урахуванням національних та регіональних особливостей;

постійного наукового аналізу отриманих результатів та наукового прогнозування у сферах найближчого та віддаленого розвитку даної педагогічної системи та її впливів на формування особистісних якостей учнів.

—           очікувані результати експерименту

1. Адаптація ідей вальдорфської педагогічної системи до соціальних та освітніх реалій України.

2. Створення моделі українського вальдорфського педагогічного закладу.

3. Розробка рекомендацій щодо використання певних елементів та методик вальдорфсьої педагогічної системи у загальноосвітніх закладах України з метою сприяння формуванню повноцінної всебічно розвинутої особистості.

— отримані результати експерименту

Навчання, виховання та розвиток дітей здійснюється згідно програм та епох та відповідають основним принципам вальдорфської педагогіки. Проведено обстеження рівня психологічної готовності дітей до навчання в школі. Апробація результатів дослідження здійснювалася на ІХ конференції вихователів вальдорфських дитячих садків України на базі Криворізького НВК «Загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІІ ст. – дитячий садок».

—           джерела, що містять опис інновації:

1. Барабаш О. Вальдорфський дитячий садок: загальні положення створення розвивального педагогічного середовища / О. Барабаш, І. Терлецький // Джерела. – 2007. – № 3−4.

5. Стадія інноваційної освітньої діяльності: експеримент

6. Терміни початку / завершення експерименту. 2001 – 2014 р.р

7. Орган управління освітою, що видав наказ про проведення експерименту: Міністерство освіти і науки України, наказ «Про проведення узагальнюючого науково-методичного експерименту всеукраїнського рівня «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні» від 06.05.2001 р. № 363.

8. Установа, організація, що здійснює наукове керівництво експериментом:

Науково-методичний центр середньої освіти МОН України;

Асоціація вальдорфських ініціатив в Україні;

Одеський інститут удосконалення вчителів;

Міжнародний союз вальдорфських шкіл;

Національна Академія педагогічних наук України;

Інститут психології ім. Григорія Костюка НАПН України;

Харківський педагогічний університет ім. Григорія Сковороди;

Дніпропетровське педагогічне товариство з розповсюдження вальдорфської педагогіки «Вільний розвиток дитини»;

Дніпропетровський інститут післядипломної педагогічної освіти

9. Наукові керівники експерименту:

Апостолова Галина Вадимівна, канд. фіз.-матем. наук, доцент;

Зоц Віра Миколаївна, завідувач лабораторії педагогічного прогнозування Інституту педагогіки НАПН України, канд. пед. наук, доцент

Науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи: Барабаш Ольга Дмитрівна, проректор з наукової роботи, канд. пед. наук, доцент Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Бабій Наталія Михайлівна, старший викладач кафедри педагогіки та психології, методист лабораторії дошкільної та початкової освіти.

10. Навчальний заклад, на базі якого здійснюється експеримент:

● повна назва: Городенківський приватний дитячий садок-початкова школа «Бузькове гніздо» Городенківської районної ради Івано-Франківської області

● юридичний статус: фізична особа

● керівник закладу: Терлецький Ігор Ярославович – керівник

 


1. Назва інновації: ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ

Тема експерименту «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, шляхом запровадження їх інклюзивного навчання»

2. Автор інновації: Засенко В’ячеслав Васильович, заступник директора Інституту cпеціальної педагогіки НАПН України, доктор пед. наук, професор.

3. Тип інновації: освітня система

4. Інформація про інновацію:

—           короткий зміст інновації

Основна мета. На основі наукового обґрунтування розробити концептуальні, змістові та методологічні засади моделі інклюзивної освіти у навчальних закладах різних типів для дітей дошкільного та шкільного віку міської та сільської місцевостей: у дошкільному навчальному закладі, навчально-виховному комплексі «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.

Стратегічна мета дослідження. Формування нової філософії державної політики, суспільних відносин щодо дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку як рівноправних громадян суспільства.

Гіпотеза. Розроблення та апробація функціональної моделі інклюзивної освіти забезпечить реалізацію права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на освіту відповідно до наявних ресурсів місцевих громад, створить умови для надання якісних освітніх послуг усім дітям та необхідної підтримки сімей, які виховують дітей-інвалідів.

Визначення та впровадження психолого-педагогічних, соціально-адаптивних технологій в контексті інклюзивного навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, дошкільного та шкільного віку створить умови для всебічного їх розвитку в процесі здобуття освіти разом з ровесниками, координування зусиль школи, сім'ї, громадськості щодо комплексної реабілітації дітей зазначеної категорії;удосконалення підготовки педагогічних працівників до роботи в групах інклюзивного навчання, розроблення обґрунтованих пропозицій, щодо удосконалення законодавства в галузі освіти відповідного науково-методичного забезпечення.

Завдання.

1. Узагальнити міжнародний досвід реалізації варіативних моделей інклюзивної освіти.

2. Розробити та апробувати структурно-функціональну модель інклюзивної освіти з урахуванням особливостей діяльності навчальних закладів різних типів для дітей дошкільного та шкільного віку в умовах міста та сільської місцевості.

3. Визначити науково-методологічні засади розроблення варіативних навчально-реабілітаційних програм для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, різних нозологій для навчання за інклюзивною формою.

4. Розробити механізм надання в процесі інклюзивного навчання учням (вихованцям) відповідних психолого-педагогічних, медичних послуг та соціального супроводу дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, різних нозологій та сімей, які їх виховують.

5. Дослідити вплив інклюзивного навчання на всіх учасників навчально-виховного процесу, місцеву громаду.

6. Розробити пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових та навчально-методичних засад інклюзивного навчання у відповідності до основних міжнародних документів та напрацьованого вітчизняного досвіду.

—           очікувані результати експерименту:

Науковий аспект – визначення науково-методичних засад впровадження інклюзивного навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, дошкільного віку.

Навчально-методичний аспект – підготовка та видання наукових праць, навчально-методичних, наочно-дидактичних матеріалів з питань інклюзивного навчання; навчально-методичних комплектів батькам як активним учасникам навчально-реабілітаційного процесу; удосконалення підготовки педагогічних кадрів для роботи в умовах інклюзивного навчання.

Соціально-педагогічний аспект – розроблення та апробація структурно-функціональної моделі інклюзивної освіти у навчальних закладах різних типів для дітей дошкільного та шкільного віку; системи соціально-педагогічного патронату та консультативно-методичної допомоги батькам дітей, які навчаються за інклюзивною формою; розроблення пропозицій щодо удосконалення нормативно-правових та навчально-методичних засад інклюзивного навчання у відповідності до основних міжнародних актів та напрацьованого вітчизняного досвіду

Проміжні результати експерименту:

Для популяризації інклюзивної моделі освіти в області проведено індивідуальні та групові консультації для педагогів навчальних закладів області;

забезпечено навчання керівників опорних ЗНЗ з питань управлінської діяльності;

запроваджено 12-ти годинний спецкурс «Інклюзія. Особливості створення інклюзивного навчального закладу»;

до навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників включено лекційно-практичні заняття з тем: «Особливості інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір», «Організація навчально-виховного процесу для дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах загальноосвітнього навчального закладу», «Інклюзія. Особливості впровадження інклюзивної моделі освіти в Україні», «Особливі діти та корекційно-педагогічна робота з ними» тощо;

розроблено та реалізується науково-методичний проект «Інклюзивна освіта» (керівник – Волошин О. М., завідувач відділу інклюзивного та інтегрованого навчання лабораторії управління та організації освіти ОІППО)

—           джерела, що містять опис інновації:

1. М. Рудик. Кожен має право на якісну освіту / Марія Рудик // Освітянське слово. – 2012. – № 31–32. – С. 3

2. О. Волошин. Школа з інклюзивним навчанням / Оксана Волошин // Освітянське слово. – 2013. – № 5–6. – С. 7

3. О. Волошин. Вибір за батьками / Оксана Волошин // Освітянське слово. – 2013. – № 13–14. – С. 4.

5. Стадія інноваційної освітньої діяльності: експеримент

6. Терміни початку / завершення експерименту. 2008 – 2013 р.р.

7. Орган управління освітою, що видав наказ про проведення експерименту: Міністерство освіти і науки України наказ «Про проведення науково-педагогічного експерименту «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, шляхом їх інклюзивного навчання» від 01.12.2008 р. № 1087; управління освіти і науки обласної державної адміністрації наказ «Про проведення науково-педагогічного експерименту «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, шляхом їх інклюзивного навчання» від 10.02.2009 р. № 64

8. Установа, організація, що здійснює наукове керівництво експериментом:

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України;

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти;

Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»

9. Науковий керівник експерименту:

Засенко В’ячеслав Васильович, заступник директора Інституту cпеціальної педагогіки НАПН України, доктор пед. наук, професор

Науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи: Волошин Оксана Миронівна, завідувач відділу інклюзивного та інтегрованого навчання лабораторії управління та організації освіти ОІППО.

10. Навчальний заклад, на базі якого здійснюється експеримент:

● повна назва: загальноосвітня приватна школа «Перша ластівка» І−ІІІ ст. Івано-Франківської міської ради

● юридичний статус: фізична особа

● керівник закладу: Мірошниченко Тетяна Іванівна – директор

 


1. Назва інновації: ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Тема експерименту «Освітньо-інформаційне середовище як фактор цілісного розвитку особистості»

2. Автор інновації: Журавльова Лариса Андріївна, академічний директор Центру Інформаційних Технологій ІТС (м. Київ), доцент Національного авіаційного університету, канд. техн. наук.

3. Тип інновації: освітня система

4. Інформація про інновацію:

—           короткий зміст інновації

Мета. Формування методології та розробка відповідних освітніх технологій забезпечення ефективної експіриєнтивної діяльності учнів через створення адекватних комфортних умов реалізації навчально-пізнавальної діяльності за рахунок виявлення та запобігання впливів негативних факторів інформаційного, екологічного та техногенного характеру.

Гіпотеза. Підвищити ефективність навчально-пізнавальної діяльності учнів, здійснити виховання екологічної, ергономічної та інформаційної культури, забезпечити їх особистісну мобільність можливо шляхом:

використання життєвого досвіду соціуму, в якому безпосередньо живе учень, знань та уявлень про техносферу, ергономіку, екологічний стан регіону, інформаційний ландшафт учня;

дослідження інформаційних ландшафтів учнів та розробки індивідуальних інформаційно-пізнавальних траєкторій;

запровадження технологій експіриєнтивного навчання та виховання учасників навчально-виховного процесу школи;

дотримання сукупності організаційних, психолого-педагогічних умов, що забезпечують системність та цілеспрямованість в ознайомленні учнів та їх батьків із несприятливими факторами, які існують в інформаційно-освітньому середовищі; безперервність діагностичної роботи у навчально-виховній діяльності вчителів; взаємодію педагогічного колективу школи з батьками у реалізації експіриєнтивного навчання.

Завдання.

 1. Дослідження структури інформаційного простору системи «учень-середовище».
 2. Ідентифікація та класифікація інформаційних потоків, що циркулюють в інформаційному просторі «учень-середовище», визначення їх характеристик.
 3. Ідентифікація та класифікація інформаційних джерел, що діють в інформаційному просторі системи «учень-техніка-середовище», визначення їх характеристик.
 4. Розробка методології і технології проектування інформаційного ландшафту учня та відповідних особистісних траєкторій навчально-пізнавальної діяльності за умов експіриєнтивного навчання.
 5. Виявлення несприятливих факторів впливу на навчально-пізнавальну діяльність учня.
 6. Розробка та практична реалізація технологій зменшення впливу несприятливих факторів, зокрема, фітотехнологій покращення якості повітря у приміщеннях.
 7. Розробка методології та відповідних технологій оцінювання інтенсивності впливу несприятливих факторів на навчально-пізнавальну діяльність учня.
 8. Розробка методології та технології оцінювання ефективності експіриєнтивної діяльності учня як елемента системи «учень-техніка-середовище».

—           очікувані результати експерименту

Організація експіриєнтивної діяльності учнів найкращим чином забезпечується за умов цілеспрямованого дослідження та моніторингу інформаційно-освітнього середовища експіриєнтивного навчання, яке є середовищем існування та реалізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, включає різноманітні види засобів і підходів до організації занять.

З урахуванням сучасних реалій функціонування освітньої галузі оптимальним є підхід, за якого інформаційно-освітнє середовище експіриєнтивної діяльності учнів є керованим і формується з урахуванням наступності між суміжними ланками пізнавальної діяльності. Діяльність кожного базового навчального закладу реалізується відповідно до трьох напрямів цілепокладання: пропедевтично-формувального, навчально-розвивального та контролююче-пролонгованого. Сутнісний зміст та процесуальність пропедевтично-формувального напряму якраз і слугує меті цілеспрямованої організації експіриєнтивної діяльності учнів та сприяє формуванню у них необхідних знань та умінь.

Системне формування особистості, здатної до вияву пізнавальної активності й самостійності, наділеної творчим потенціалом здійснюватиметься шляхом цілеспрямованого формування освітнього середовища експіриєнтивної діяльності учнів, у якому створюються організаційно-педагогічні умови та надаються додаткові можливості для  експіриєнтивного навчання та набуття відповідного досвіду.

Пропедевтично-формувальні впливи запровадження експіриєнтивного навчання здійснюються шляхом цілеспрямованого й системного використання базових навчально-методичних комплектів, а також навчально-методичного забезпечення (навчальної програми та навчально-методичного комплекту) дисципліни «Прикладна ергономіка».

Основним результатом досліджень має стати рівень інформаційної, психологічної, ергономічної і екологічної обізнаності вчителів, учнів і батьків, а саме: набуті знання  щодо структури сучасного інформаційно-освітнього простору, його позитивних і негативних факторів впливу на навчально-пізнавальну діяльність учня, його здоров’я, самопочуття, а також сформовані навички та вміння застосування способів і методів запобігання/уникнення небажаних впливів несприятливих факторів, правил існування в сучасному енерго-інформаційному просторі. Одним з найголовніших очікуваних результатів є опанування учнями фітотехнологій покращення стану повітря у навчальних та житлових приміщеннях, залучення батьків до широкого запровадження цих технологій.

Результатами дослідно-експериментальної роботи мають стати:

Методологія та технологічне забезпечення моніторингу процесу функціонування системи «учень-середовище».

Методологія, технологія системного аналізу та моніторингу досліджуваної системи, виявлення та оцінювання несприятливих факторів впливу і способи їх запобігання.

Робота з батьками у контексті створення безпечних комфортних екологічних, психологічних та інформаційних умов існування учня за наявних умов інформаційно-освітнього середовища.

Програма реалізації напрямів досліджень на рівні регіональних педагогічних експериментів.

Навчальні програми для проведення занять із формування необхідних знань та вмінь учнів, батьків за напрямами дослідження.

Навчально-методичні комплекти: методичні вказівки для вчителя, посібники для батьків, робочі зошити для учнів, ілюстративні, роздавальні матеріали тощо.

—Організація та проведення установчих та спеціалізованих семінарів-тренінгів, майстер-класів для вчителів за напрямами дослідження.

Методичні вказівки для тренерів із підготовки вчителів на установчих та спеціалізованих семінарах-тренінгах, майстер-класах у межах досліджень.

—           джерела, що містять опис інновації:

5. Стадія інноваційної освітньої діяльності: експеримент

6. Терміни початку / завершення експерименту. 2012 – 2017 р.р.

7. Орган управління освітою, що видав наказ про проведення експерименту: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України наказ «Про проведення дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх закладах України за темою «Освітньо-інформаційне середовище як фактор цілісного розвитку особистості» від 05.07.2012 р. № 782

8. Установа, організація, що здійснює наукове керівництво експериментом:

Національний авіаційний університет;

Центр Інформаційних Технологій ІТС (м. Київ);

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України;

Міжнародна Академія проблем гіпоксії;

Інститут фізіології ім. А. А. Богомольця; Інститут фізіології ім. А. А. Богомольця;

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти;

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

Всеукраїнська ергономічна асоціація;

Кіровоградський національний технічний університет; Інститут обдарованої дитини;

Інститут духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля;

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького; НПУ ім. М. П. Драгоманова;

Група розробників ГСВО;

НМК МОН України з фізичного виховання, спорту і здоров’я людини;

Управління освіти Оболонського району в м. Києві державної адміністрації;

Черкаський національний університет;

Центр інформаційних технологій Запорізького ОІППО;

Сімферопольський міський методичний центр;

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича;

Таврійський Національний університет ім. В. І. Вернадського

9. Науковий керівник експерименту: Журавльова Лариса Андріївна, академічний директор Центру Інформаційних Технологій ІТС (м. Київ), доцент Національного авіаційного університету, канд. техн. наук.

Науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи: Бігун Михайло Іванович, канд. фіз.-матем. наук, доцент Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

10. Навчальні заклади, на базі яких здійснюється експеримент:

● повна назва: Вигодська загальноосвітня школа І−ІІІ ст. Долинської районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Дзундза Мирослав Іванович – директор

● повна назва: П’ядицька загальноосвітня школа І−ІІІ ст. Коломийської районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Костюк Віталій Олексійович – директор

● повна назва: Нижньострутинська загальноосвітня школа І−ІІІ ст. Рожнятівської районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Савчук Анатолій Васильович – директор

● повна назва: Івано-Франківський природничо-математичний ліцей Івано-Франківської міської ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Бідичак Мирослав Романович – директор

● повна назва: Калуський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І−ІІІ ст. № 10 – ліцей» Калуської міської ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Федорів Тетяна Михайлівна – директор

 

 

1. Назва інновації: РОЗВИТОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ

Тема експерименту «Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»

2. Автор інновації: Митник Олександр Якович, професор кафедри педагогіки початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Б. Грінченка, доктор пед. наук

3. Тип інновації: освітня система

4. Інформація про інновацію:

—           короткий зміст інновації

Мета полягає у розробці, науковому обґрунтуванні та експериментальній перевірці дидактико-методичної системи розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу.

Гіпотеза. Процес формування творчої особистості у межах навчально-виховного середовища дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу набуває ефективності за умови його використання як системи, що охоплює мету, зміст, форми, методи та засоби творчої діяльності дітей.

Завдання.

1. Вивчити та проаналізувати стан розробки проблеми розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу у психолого-педагогічній та методичній літературі.

2. Розробити та науково обґрунтувати зміст та структуру творчої особистості, готовності вихователя та вчителя до розвитку дитячої творчості.

3. Розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію побудови навчання як цілісного творчого процесу, яка є дидактичним та організаційно-методичним інструментарієм розвитку навчальної, літературної, художньої, музичної та інших видів дитячої творчості.

4. Вивчити та проаналізувати динаміку готовності вихователя дошкільного навчального закладу, вчителя початкової школи, вчителя, який викладає дисципліни гуманітарного та природничо-математичного циклів, до розвитку дитячої творчості.

—           очікувані результати експерименту

1. Розробка технології побудови навчання як цілісного творчого процесу, а саме її складових: концептуальної (психолого-педагогічні умови, принципи навчання); змістової (навчальні посібники, дидактичні матеріали, спрямовані на розвиток поняттєвого, творчого, дивергентного мислення, на розвиток літературної, художньої, музичної та інших видів творчості); процесуальної (інтерактивні методи навчання, педагогічні можливості їх впровадження на заняттях у дошкільному та загальноосвітньому навчальному закладі); діагностичної (діагностичні методики щодо виявлення стану сформованості творчої особистості, готовності вихователя та вчителя до розвитку дитячої творчості).

2. Сформованість творчої особистості, готовності вихователя та вчителя до розвитку дитячої творчості.

3. Розробка програми курсу «Технологія побудови навчання як цілісного творчого процесу» та відповідного навчального посібника для студентів педагогічних навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Початкове навчання» (ОКР «спеціаліст»).

4. Розробка програми курсу «Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у дошкільному та загальноосвітньому навчальному закладі» для вихователів дошкільних навчальних закладів, вчителів початкової школи, вчителів, які викладають дисципліни гуманітарного та природничо-математичного циклів, – слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у межах післядипломної педагогічної освіти

—           джерела, що містять опис інновації:

5. Стадія інноваційної освітньої діяльності: експеримент

6. Терміни початку / завершення експерименту. 2012–2017 р.р.

7. Орган управління освітою, що видав наказ про проведення експерименту: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України наказ «Про проведення дослідно-експериментальної роботи зі створення дидактико-методичної системи розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу» від 27.07.2012 р. № 843

8. Установа, організація, що здійснює наукове керівництво експериментом:

КМПУ ім. Б. Грінченка, кафедра дошкільної і початкової освіти

9. Науковий керівник експерименту:

Митник Олександр Якович, професор кафедри педагогіки початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Б. Грінченка, доктор пед. наук.

Науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи: Попович Надія Дмитрівна, завідувач відділу лабораторії дошкільної і початкової освіти Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

10. Навчальні заклади, на базі яких здійснюється експеримент:

● повна назва: Івано-Франківський ДНЗ № 1 Івано-Франківської міської ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Голей Тарас Борисович – завідувач

● повна назва: Івано-Франківський ДНЗ № 10 Івано-Франківської міської ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Завойська Надія Зіновіївна – завідувач

● повна назва: Івано-Франківська ЗОШ І ст. № 26 Івано-Франківської міської ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Ільчишин Наталія Євгенівна – директор

● повна назва: Івано-Франківська ЗОШ І−ІІІ ст. № 25 Івано-Франківської міської ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Дощак Роман Михайлович – директор

● повна назва: спеціалізована Івано-Франківська ЗОШ І−ІІІ ст. № 1 Івано-Франківської міської ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Мурга Любов Іванівна – директорРЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ

1. Назва інновації. ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Тема експерименту «Педагогічні засади формування навчально-виховного середовища в загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості»

2. Автор інновації: Мелешко Віра Василівна, завідувач лабораторії сільської школи Інституту педагогіки АПН України, канд. пед. наук, доцент

3. Тип інновації: управлінська технологія

4. Інформація про інновацію:

—           короткий зміст інновації

Мета. Теоретично обґрунтувати процес формування навчально-виховного середовища у сільських школах різних типів, розробити моделі таких середовищ та науково-методичний супровід їх впровадження

Гіпотеза. Ґрунтується на припущенні, що підвищення якості освіти у загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості можна домогтися якщо, забезпечити цілеспрямоване формування навчально-виховного середовища з урахуванням особливостей шкіл різних типів та розробити педагогічні моделі таких середовищ з визначенням цілей, структури та змісту

Завдання.

1. Здійснити аналіз зарубіжної та вітчизняної теорії і практики з досліджуваної проблеми.

2. Виявити та науково обґрунтувати особливості формування навчально-виховних середовищ.

3. Визначити структуру та зміст формування навчально-виховних середовищ у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів.

4. Обґрунтувати принципи побудови моделі навчально-виховних середовищ у загальноосвітніх школах сільської місцевості.

5. Визначити ефективність впливу розроблених методик на розвиток особистості та рівень якості освіти сільських школярів.

—           отримані результати експерименту

Розроблено, апробовано та впроваджено варіативні моделі навчально-виховного середовища у ЗНЗ різних типів сільської місцевості. Результати експерименту представлено у вигляді наукових звітів, науково-методичного посібника, статей, тез, проектів та ін.

—           джерела, що містять опис інновації:

1. Сільська школа: реалії та перспективи : зб. матер. / упоряд. Л. Келембет. – Івано-Франківськ : ОІППО, 2008. – Вип. 4. – 130 с.

2. Келембет Л. Вплив регіонального аспекту на створення едукаційного середовища в сільській школі / Людмила Келембет // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / ред. кол. Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін. – Умань : РВЦ «Софія», 2008. – Вип. 26. – С. 66–70.

5. Стадія інноваційної освітньої діяльності: розповсюдження інновації

6. Терміни початку / завершення експерименту: 2006 – 2008 р.р.

7. Орган управління освітою, що видав наказ про проведення експерименту: управління освіти і науки обласної державної адміністрації наказ «Про організацію й проведення експерименту «Педагогічні засади формування навчально-виховного середовища в загальноосвітніх закладах сільської місцевості» від 13.02.2007 р. № 65

8. Установа, організація, що здійснювала наукове керівництво експериментом:

Інститут педагогіки АПН України

м. Київ, вул. Артема, 52-Д, тел. (044) 2262514, факс (044) 4813714

9. Науковий керівник експерименту: Мелешко Віра Василівна, завідувач лабораторії сільської школи Інституту педагогіки НАПН України, канд. пед. наук, доцент

Науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи: Келембет Людмила Іванівна, старший викладач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

10. Навчальні заклади, на базі яких здійснювався експеримент:

● повна назва: Cаджавська ЗОШ І−ІІІ ст. Богородчанської районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Мороз Василь Іванович – директор

повна назва: Ластівецька ЗОШ І−ІІ ст. Богородчанської районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Боднар Ігор Павлович – директор

● повна назва: Раківчицька ЗОШ І–ІІІ ст. Коломийської районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Попадюк Алла Анатоліївна – директор

● повна назва: Отинійська ЗОШ І–ІІІ ст. Коломийської районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Матковська Ольга Петрівна – директор

● повна назва: Парищенська ЗОШ І−ІІІ ст. Надвірнянської районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Левицький Микола Іванович – директор

 

 

1. Назва інновації: ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ

Тема експерименту «Організаційно-педагогічні засади моделей розвитку сільських загальноосвітніх навчальних закладів»

2. Автор інновації: Мелешко Віра Василівна, завідувач лабораторії сільської школи Інституту педагогіки НАПН України, канд. пед. наук, доцент

3. Тип інновації: управлінська технологія

4. Інформація про інновацію:

—           короткий зміст інновації

Мета. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити організаційні та педагогічні засади моделей інноваційного розвитку сільських загальноосвітніх навчальних закладів у різних умовах їх функціонування

Гіпотеза. Ґрунтується на припущенні, що результативність діяльності загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості можна значно підвищити якщо, обґрунтувати та впровадити у практику моделі розвитку педагогічної системи школи, розроблених на таких організаційно-педагогічних засадах: відкритості, структурованості, інтегрованості та кооперації

Завдання.

1. Вивчити сучасний стан проблеми в педагогічних джерелах, вітчизняний та зарубіжний перспективний досвід розвитку сільських загальноосвітніх навчальних закладів.

2. Визначити організаційні та педагогічні засади розвитку загальноосвітніх навчальних закладів як відкритої педагогічної системи спрямованої на досягнення нової якості освіти у сільській школі.

3. Обґрунтувати теоретичні підходи до моделювання ефективних педагогічних систем в умовах сільської місцевості.

4. Розробити варіативні моделі розвитку загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням регіональних особливостей їх функціонування.

5. Розробити концепцію розвитку малочисельних шкіл різних типів та модель управління змінами у педагогічній системі сільської школи.

6. Розробити зміст курсів за вибором природничо-математичного циклу з урахуванням особливостей сільської школи.

7. Визначити критерії й показники розвитку освітнього закладу як відкритої педагогічної системи.


 •             отримані результати

1. Розроблено структурну модель розвитку загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням регіональних особливостей (Л. Келембет).

2. Розроблено науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи в системі проектно-впроваджувальної діяльності (проект “Сільська школа”).

3. Напрацьовано моделі розвитку експериментальних сільських ЗНЗ й організовано їх апробацію та впровадження у практичній діяльності.

4. Розроблено й рекомендовано до апробації модель річного плану роботи школи (автори-розробники О. Мариновська, Р. Зуб’як, Л. Келембет).

5. Розроблено, апробовано та впроваджено програми реалізації моделі розвитку ЗНЗ та програми моніторингу й ефективності (автор-розробник В. Мелешко).

6. Проведено міжрегіональний науково-практичний семінар «Моделювання розвитку сільських загальноосвітніх навчальних закладів» на базі Івано-Франківського ОІППО за участю керівників експериментальних ЗНЗ Донецької, Житомирської, Київської, Черкаської областей (25–26.11.2011 р.).

7. Підготовлено ряд публікацій та спецвипуски газети «Освітянське слово» й часопису «Сільська школа: реалії та перспективи» (№ 5 – 2009 р., № 6 – 2010 р., № 7 – 2011 р.), де вміщено 44 матеріали про результати експериментальних досліджень.

—           джерела, що містять опис інновації:

1. Барабаш О. Оцінювання діяльності школи: сучасні погляди, тенденції / Ольга Барабаш // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – Вип. 7. – С. 28–34.

2. Білецька Г. Модель «Школа життєвого успіху / Ганна Білецька // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет. – Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : ПрутПринт, 2010. – Вип. 6. – С. 62–74.

3. Білецька Г. З. Інноваційна діяльність загальноосвітнього навчального закладу сільської місцевості як фактор професійної компетентності вчителя / Г. З. Білецька // Науково-методичне забезпечення розвитку інноваційних процесів у системі післядипломної освіти педагогічних кадрів сільських регіонів : матер. Всеукр. наук-практ. конф., 08–09 квіт. 2010 року / [ред. кол. : В. В. Пашков та ін.] – Запоріжжя : КПУ, 2010. – С. 144–149.

4. Білецька Г. Формування професійних компетентностей педагога загальноосвітнього навчального закладу як чинник розвитку інноваційних процесів / Ганна Білецька // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – Вип. 7. – С. 63–69.

5. Гуменюк М. Збереження та розвиток здоров’я – основа життєдіяльності особистості Михайло Гуменюк // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет. – Івано-Франківськ: ОІППО ; Снятин: ПрутПринт, 2010. – Вип. 6. – С. 18–21.

6. Зуб’як Р. Управління інноваційними процесами в регіоні Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти / Роман Зуб’як, Оксана Мариновська // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – Вип. 7. – С. 5–20.

7. Кавчук С. Модель «Українська національна школа-родина» / Світлана Кавчук, Наталія Буряк, Руслан Бандурка // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет. – Івано-Франківськ: ОІППО, Снятин: ПрутПринт, 2010. – Вип. 6. – С. 89–104.

8. Кавчук С. Модель «Українська національна школа-родина»: регіональний аспект / Світлана Кавчук // Сільська школа: реалії та перспективи / упоряди. Л. Келембет. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – Вип. 7. – С. 72–76.

9. Келембет Л. Формування інноваційного освітнього середовища в сільській школі: регіональний аспект / Людмила Келембет / Розвиток інноваційного потенціалу сільської школи: завдання, реалії та перспективи : матер. регіон. наук.-практ. конф., 03 лист. 2009 року. – Донецьк : Витоки, 2009. – С. 68–72.

10. Келембет Л. Модель розвитку сільської школи: регіональний аспект // Сільська школа: реалії та перспективи / Людмила Келембет / упорядк. Л. Келембет, П. Лосюк. – Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин: ПрутПринт, 2009. – Вип. 5. – С. 17–25.

11. Келембет Л. Досліджуємо, експериментуємо, впроваджуємо / Людмила Келембет // Освітянське слово. – 2009. – № 35–36.

12. Келембет Л. Обмінюємось досвідом / Людмила Келембет // Освітянське слово. – 2010. – № 15–16. – С. 2.

13. Келембет Л. Презентація моделі «Школа сприяння здоров’ю» / Людмила Келембет // Освітянське слово. – 2010. – № 15–6. – С. 2.

14. Келембет Л. Моделювання інноваційного розвитку ЗНЗ сільської місцевості / Людмила Келембет // Науково-методичне забезпечення розвитку інноваційних процесів у системі післядипломної освіти педагогічних кадрів сільських регіонів : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 08–09 квіт. 2010 року [ред. кол. : В. В. Пашков та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – С. 39–47.

15. Келембет Л. Досвід моделювання інноваційного розвитку сільської школи / Людмила Келембет // Освітянське слово. – 2010. – № 37–38. – С. 3.

16. Келембет Л. Регіональний науково-методичний проект «Сільська школа» / Людмила Келембет // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет. – Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : ПрутПринт, 2010. – Вип. 6. – С. 33–44.

17. Келембет Л., Фляк О. Регіональний науково-методичний проект «Моделі виховних систем ЗНЗ» / Людмила Келембет, Оксана Фляк // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет. – Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : ПрутПринт, 2010. – Вип. 6. – С. 44–51.

18. Келембет Л. Дослідницько-експериментальна діяльність сільських загальноосвітніх навчальних закладів. Регіональний аспект / Людмила Келембет // Освітянське слово. – 2011. – № 11–12. – C. 3.

19. Келембет Л. Модель виховної системи загальноосвітнього навчального закладу: теоретичний аспект / Людмила Келембет // Формування життєво компетентної особистості: тенденції та перспективи : матер. обл.. наук.-практ. конф., 28–29 квіт. 2011 року / упорядк. О. О. Фляк, О. М. Риндич. – Івано-Франківськ : ОІППО, 2011. – С. 46–51.

20. Келембет Л. Організаційно-педагогічні засади моделей розвитку сільських загальноосвітніх навчальних закладів: за підсумками експерименту / Людмила Келембет // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – Вип. 7. – С. 34– 40.

21. Келембет Л. Розвиток сільської школи: за підсумками експерименту / Людмила Келембет // Освітянське слово. – 2011. – № 41–42. – С. 2.

22. Козьмик О. Покутська школа – центр розвитку ціннісних орієнтацій особистості / Ольга Козьмик // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – Вип. 7. – С. 81–86.

23. Куценко Г. Модель «Материнська школа» / Галина Куценко, Наталія Бурлак, Леся Ковбель // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – Вип. 7. – С. 128 – 147.

24. Лопухівська А. Прогностична модель школи як соціокультурного центру села / Алла Лопухівська // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет. – Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : ПрутПринт, 2010. – Вип. 6. – С. 12–18.

25. Лосюк П. Гуцульська школа як регіональна українська нація / Петро Лосюк // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет, П. Лосюк. – Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : ПрутПринт, 2009. – Вип. 5. – С. 6–12.

26. Лосюк П. Модель гуцульської школи майбутнього / Петро Лосюк // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет, П. Лосюк. – Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : ПрутПринт, 2009. – Вип. 5. – С. 52 – 56.

27. Лосюк П. Поєднання профільного навчання з допрофесійною та професійною підготовкою як нова педагогічна система / Петро Лосюк // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет, П. Лосюк. – Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : ПрутПринт, 2009. – Вип. 5. – С. 40 – 48.

28. Мариновська О. Концепція розвитку Солотвинського НВК «Загальноосвітня школа І−ІІІ ступенів-ліцей» / Оксана Мариновська, Мирослав Гуменяк // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – Вип. 7. – С. 48–53.

29. Матковська О. Міжнародна співпраця – складова активного входження дитини в сучасний соціальний простір (з досвіду роботи «Школа активної спільноти») / Ольга Матковська // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – Вип. 7. – С. 69–72.

30. Матковська О. П. «Школа активної спільноти» – центр співпраці освітнього закладу, сім’ї і громади / О. П. Матковська / Розвиток інноваційного потенціалу сільської школи: завдання, реалії, перспективи : матер. міжрегіон. наук.-практ. конф., 03 лист. 2009 року. – Донецьк : Витоки, 2009. – С. 109–114.

31. Матіяш Я. А. Сільська школа – центр розвитку творчого потенціалу особистості учня / Я. А. Матіяш // Розвиток інноваційного потенціалу сільської школи: завдання, реалії, перспективи : матер. міжрегіон. наук.-практ. конф., 03 лист. 2009 року. – Донецьк : Витоки, 2009. – С. 114–118.

32. Матіяш Ярослава. Модель «Школа саморозвитку» / Ярослава Матіяш // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – Вип. 7. – С. 111–128.

33. Мелешко В. Здійснення управління розвитком сільської школи на основі інноваційних процесів / Віра Мелешко // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет. – Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : ПрутПринт, 2010. – Вип. 6. – С. 5–12.

34. Мелешко В. Розвиток сільської школи як стратегія у педагогічній системі / Віра Мелешко // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – Вип. 7. – С. 20–28.

35. Мелешко В. Школа сприяння здоров’ю / Віра Мелешко, Василь Озарук // Початкова школа. – 2011. – № 8. – С. 40−44.

36. Озарук В. Модель «Школа сприяння здоров’ю: досвід упровадження» / Василь Озарук, Оксана Озарук // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – Вип. 7. – С. 76–81.

37. Озарук В. Школа сприяння здоров’ю / Василь Озарук // Освітянське слово. – 2010. –№ 37–38.

38. Озарук В. М. Організаційно-педагогічні засади розвитку моделі «Школа сприяння здоров’ю» / В. М. Озарук // Науково-методичне забезпечення розвитку інноваційних процесів у системі післядипломної освіти педагогічних кадрів сільських регіонів : матер. Всеук. наук.-практ. конф., 08–09 квітня 2010 року [ред. кол.: В. В. Пашков та ін.] – Запоріжжя, КПУ. – 2010. – С. 40–43.

39. Озарук В.Модель «Школа сприяння здоров’ю»: досвід упровадження / Василь Озарук, Оксана Озарук // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – Вип. 7. – С. 76–81.

40. Попадюк А. Модель навчально-виховного середовища «Школа розвитку особистості» / Алла Попадюк // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет. – Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : ПрутПринт, 2010. – Вип. 6. – С. 115–128.

41. Попадюк А. Упровадження моделі формування навчально-виховного середовища в сільській школі: управлінський аспект / Алла Попадюк // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет, П. Лосюк. – Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : ПрутПринт, 2009. – Вип. 5. – С. 59–66.

42. Попадюк А. Програмно-цільове управління як механізм реалізації моделі розвитку сільської школи / Алла Попадюк // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – Вип. 7. – С. 53–59.

43. Спольницький І. Модель «Школа – центр освіти і культури сільської громади Гуцульщини» / Ігор Спольницький // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет. – Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : ПрутПринт, 2010. – Вип. 6. – С. 104–115.

44. Спольницький І. Організаційно-педагогічні засади моделі інноваційного розвитку сільської школи гірської місцевості / Ігор Спольницький // Сільська школа: реалії та перспективи / упорядк. Л. Келембет. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – Вип. 7. – С. 59–63.

5. Стадія інноваційної освітньої діяльності: розповсюдження інновації

6. Терміни початку / завершення експерименту. 2009 – 2011 р.р.

7. Орган управління освітою, що видав наказ про проведення експерименту: управління освіти і науки обласної державної адміністрації наказ «Про участь у проведенні експериментальних досліджень теми “Організаційно-педагогічні засади моделей розвитку сільських загальноосвітніх навчальних закладів” від 24.06.2009 р. № 343

8. Установа, організація, що здійснювала наукове керівництво експериментом: Інститут педагогіки НАПН України м. Київ, вул. Артема, 52-Д, тел. (044) 2262514, факс (044) 4813714

9. Науковий керівник експерименту: Мелешко Віра Василівна – завідувач лабораторії сільської школи Інституту педагогіки НАПН України, канд. пед. наук, доцент

Науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи: Келембет Людмила Іванівна, старший викладач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

10. Навчальні заклади, на базі яких здійснювався експеримент:

● повна назва: Cаджавська ЗОШ І−ІІІ ст. Богородчанської районної ради;

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Мороз Василь Іванович – директор

● повна назва: Ластівецька ЗОШ І−ІІ ст. Богородчанської районної ради;

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Боднар Ігор Павлович – директор

● повна назва: Чернелицька ЗОШ І–ІІІ ст. Городенківської районної ради;

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Білецька Ганна Зіновіївна – директор

● повна назва: Тишківська ЗОШ І–ІІІ ст. Городенківської районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Кавчук Світлана Михайлівна – директор

● повна назва: Лолинська ЗОШ І–ІІ ступенів Долинської районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Олійник Віталій Васильович – директор

● повна назва: Підмихайлівська ЗОШ І–ІІІ ст. Калуської районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Матіяш Ярослава Антонівна – директор

● повна назва: Раківчицька ЗОШ І–ІІІ ст. Коломийської районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Попадюк Алла Анатоліївна – директор

● повна назва: Отинійська ЗОШ І–ІІІ ст. Коломийської районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Матковська Ольга Петрівна – директор

● повна назва: Трацька ЗОШ І−ІІІ ст. Косівської районної ради;

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Спольницький Ігор Петрович – директор

● повна назва: Кобацька ЗОШ І–ІІІ ступенів Косівської районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Шутка Анатолій Васильович – директор

● повна назва: Яворівська ЗОШ І–ІІІ ст. Косівської районної ради;

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Лосюк Петро Васильович – директор

● повна назва: Белелуйська ЗОШ І–ІІ ст. Снятинської районної ради;

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Козьмик Ольга Йосафатівна – директор

● повна назва: Підвербцівський НВК (загальноосвітня школа І–ІІ ст. – дошкільний навчальний заклад) Тлумацької районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Озарук Василь Миколайович – директор

 

 

1. Назва інновації: ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Тема експерименту «Організаційно-педагогічні умови функціонування освітнього округу в сільській місцевості»

2. Автор інновації: Мелешко Віра Василівна, завідувач лабораторії сільської школи Інституту педагогіки НАПН України, канд. пед. наук, доцент

3. Тип інновації: управлінська технологія

4. Інформація про інновацію:

—           короткий зміст інновації

Мета. Теоретичне обґрунтування організаційних та педагогічних умов функціонування освітніх округів у сільських адміністративних районах як добровільних об’єднань навчальних закладів системи загальної середньої освіти спрямованих на розширення освітнього простору та забезпечення вибору учням освітньої траєкторії, задоволення потреб в отриманні якісної освіти шляхом організації спільної діяльності закладів на засадах інтеграції та взаємодії.

Гіпотеза. Функціонування освітнього округу в сільському адміністративному районі буде ефективним, якщо:

 • теоретично обґрунтувати методологічні засади формування нової освітньої структури, що об'єднана на основі добровільної співпраці суб’єктів (різних типів навчальних закладів та установ), що функціонують на найближчій території адміністративного району;

 • виявити та враховувати умови взаємодії закладів освіти, що функціонують в освітньому окрузі, врахувавши регіональні чинники та можливості кожного суб’єкта з метою максимального використання їх ресурсного потенціалу;

 • обґрунтувати інтегруючі системоутворюючі чинники освітнього округу як нової освітньої системи, що представлена як у формі компонентів – організаційного, освітнього, управлінського та їх взаємозв’язків;

 •  визначити та розробити зміст навчальних програм (програм курсів за вибором), що реалізується в умовах освітнього округу;

 • обґрунтувати організаційні засади профільного навчання в освітньому окрузі, що корелюються з потребами старшокласників та місцевим ринком праці.

 

Завдання.

1. Вивчити сучасний стан зазначеної теми в педагогічних джерелах, урахувавши вітчизняний та зарубіжний досвід, на основі чого визначити теоретичні передумови функціонування освітніх округів як регіональних освітніх систем.

2. Виявити умови функціонування освітнього округу на основі теоретичних джерел та аналізу практичного досвіду.

3. Обґрунтувати структурні компоненти освітнього округу та їх взаємозв’язки на основі визначених цілей, закономірностей, принципів функціонування як цілісної педагогічної системи.

4. Розробити структурно-функціональну модель освітнього округу, організаційно-методичний супровід функціонування її компонентів, змістове забезпечення варіативного компоненту (навчальні програми курсів за вибором для учнів на різних ступенях навчання), що реалізується суб’єктами освітнього округу.

5. Здійснити експериментальну перевірку розроблених методик у сільських загальноосвітніх навчальних закладах, що входять до складу освітнього округу.

—           очікувані результати експерименту

1. Найбільш адекватною формою в умовах модернізації мережі у сільських адміністративних районах є функціонування освітніх округів, типи, принципи, показники функціонування цих структур мають відповідати цілям і цінностям сучасної освіти, особливостям модернізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільських адміністративних районах, закономірностям теорії управління, функціонування локальних освітніх систем, що передбачають дворівневу організацію міжшкільного управління та місцевого самоврядування.

2. У процесі управління новою структурою, що формується як освітні округи, реалізуються управлінські функції на основі інтеграції та кооперації для забезпечення навчальної, виховної й методичної діяльності організації профільного навчання у старшій школі та ін.

3. Функціонування освітнього округу створює передумови для посилення участі громадськості в управлінні закладами освіти, концентрації наявних кадрових ресурсів з метою вирішення актуальних освітніх завдань, розширює можливості для організації навчально-виховного процесу на різних ступенях навчання завдяки інтеграції зусиль різних закладів, в тому числі й різного підпорядкування, де центром всієї діяльності виступають ресурсні центри, опорні школи різних за спрямованістю та змістом роботи, що входять до складу освітнього округу.

4. Розроблена структурно-функціональна модель управління освітнім округом забезпечить ефективний розподіл управлінських функцій на основі принципів колегіальності, інтеграції та автономності, ідентичності в залежності від зовнішнього і внутрішнього середовища кожного закладу зокрема; утвердження та державних і громадських засад в управлінні, поєднання єдиноначальності й колегіальності та ін.


—           джерела, що містять опис інновації:

1. Келембет Л. Розвиток професійної компетентності керівника в процесі організації дослідно-експериментальної роботи в сучасній школі / Людмила Келембет // Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 берез. 2012 р., Чернівці. – Чернівці, 2012. – С. 96−98.

2. Келембет Л. Моделювання розвитку загальноосвітнього навчального закладу в умовах профілізації освіти / Людмила Келембет // Сучасна профільна освіта: традиції та інновації : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29−30 листоп. 2012 р., Чернівці. – Чернівці, 2012. – С. 137−140.

3. Мелешко В. В. Регіональний компонент моделі розвитку сільської школи / Віра Василівна Мелешко, Людмила Іванівна Келембет // Варіативні моделі розвитку сільських загальноосвітніх навчальних закладів: науково-методичний посібник / за ред. В. В. Мелешко. – К. : Педагогічна думка, 2011. – С. 99–106.

5. Стадія інноваційної освітньої діяльності: експеримент

6. Терміни початку / завершення експерименту. 2012–2014 р.р.

7. Орган управління освітою, що видав наказ про проведення експерименту: головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації наказ «Про участь у проведенні експериментальних досліджень із теми «Організаційно-педагогічні умови функціонування освітнього округу у сільській місцевості» від 25. 04. 2012 р. № 28

8. Установа, організація, що здійснює наукове керівництво експериментом:

Інститут педагогіки НАПН України

м. Київ, вул. Артема, 52-Д, тел. (044) 2262514, факс (044) 4813714

9. Науковий керівник експерименту: Мелешко Віра Василівна, завідувач лабораторії сільської школи Інституту педагогіки НАПН України, канд. пед. наук, доцент

Науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи: Келембет Людмила Іванівна, старший викладач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

10. Навчальні заклади, на базі яких здійснюється експеримент:

● повна назва: Манявська ЗОШ І−ІІІ ст. Богородчанської районної ради;

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Білусяк Богдан Васильович – директор

● повна назва: Чернелицька ЗОШ І–ІІІ ст. Городенківської районної ради;

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Білецька Ганна Зіновіївна – директор

● повна назва: Тишківська ЗОШ І–ІІІ ст. Городенківської районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Кавчук Світлана Михайлівна – директор

● повна назва: Лолинська ЗОШ І–ІІ ступенів Долинської районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Олійник Віталій Васильович – директор

● повна назва: Кальнянська ЗОШ І–ІІІ ступенів Долинської районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Равлюк Наталія Михайлівна – директор

● повна назва: Підмихайлівська ЗОШ І–ІІІ ст. Калуської районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Матіяш Ярослава Антонівна – директор

● повна назва: Раківчицька ЗОШ І–ІІІ ст. Коломийської районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Попадюк Алла Анатоліївна – директор

● повна назва: Отинійська ЗОШ І–ІІІ ст. Коломийської районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Матковська Ольга Петрівна – директор

● повна назва: Річківська ЗОШ І−ІІІ ст. Косівської районної ради;

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Кіщук Іван Олексійович – директор

● повна назва: Трацька ЗОШ І−ІІІ ст. Косівської районної ради;

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Спольницький Ігор Петрович – директор

● повна назва: Хімчинська ЗОШ І−ІІІ ст. Косівської районної ради;

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Розвадовська Валентина Михайлівна – директор

● повна назва: Яворівська ЗОШ І–ІІІ ст. Косівської районної ради;

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Лосюк Петро Васильович – директор

● повна назва: Белелуйська ЗОШ І–ІІ ст. Снятинської районної ради;

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Козьмик Ольга Йосафатівна – директор

● повна назва: Кутищенська ЗОШ І−ІІІ ст. Тлумацької районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Куценко Галина Іванівна – директор

 


 1. Назва інновації: СИСТЕМА ПРОЕКТНО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Тема експерименту «Підготовка педагогічних кадрів до проектно-впроваджувальної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти»

2. Автор інновації: Мариновська Оксана Яківна, завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій, доктор педагогічних наук, професор Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

3. Тип інновації: освітня система

4. Інформація про інновацію:

—           короткий зміст інновації

Мета дослідження полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні засад, розробці та експериментальній перевірці системи формування готовності вчителів в інституті післядипломної педагогічної освіти до проектно-впроваджувальної діяльності.

Гіпотеза дослідження. Сформувати готовність учителів у післядипломній педагогічній освіті до проектно-впроваджувальної діяльності можна, якщо забезпечити цілісність і системність науково-методичного супроводу вчителів до впровадження освітніх інновацій у міжкурсовий період.

Загальну гіпотезу конкретизовано в часткових припущеннях, що формування готовності вчителів в інституті післядипломної педагогічної освіти до проектно-впроваджувальної діяльності буде успішним, якщо:

процес формування готовності вчителів до проектно-впроваджу-вальної діяльності буде реалізовуватися відповідно до науково обґрунтованих автором теоретико-методологічних засад здійснення такої діяльності;

буде розроблено й упроваджено в роботу інституту післядипломної педагогічної освіти систему формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності, що передбачає:

 • усвідомлення вчителем критеріїв відбору педагогічних технологій для застосування, формування потреби щодо їхньої апробації, адаптації та впровадження в практику роботи;
 • конкретизацію й доповнення змісту та структури науково-методичного супроводу впровадження освітніх інновацій відповідно до завдань і основних компонентів готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності;
 • застосування відповідної технології проектно-впроваджувальної діяльності для апробації, адаптації та впровадження інновацій у навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу;
 • використання діагностичного інструментарію для аналізу та самоаналізу готовності вчителів до здійснення такої діяльності;
 • забезпечення наступності формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності в інституті післядипломної педагогічної освіти, районному (міському) методичних кабінетах, школі.

Завдання:

1. Вивчити стан розробленості проблеми педагогічного проектування, формування готовності вчителів до професійної діяльності, упровадження інноваційних технологій.

2. З’ясувати зміст, структуру понять «проектно-впроваджувальна діяльність», «готовність учителя до проектно-впроваджувальної діяльності».

3. Розробити та обґрунтувати концепцію формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти.

4. Виявити закономірності, схарактеризувати принципи формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності.

5. Розробити систему формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності, відповідну технологію здійснення такої діяльності.

6. Розробити критерії й рівні готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності та відповідний діагностичний інструментарій.

7. Експериментально перевірити систему формування готовності вчителів в інституті післядипломної педагогічної освіти до проектно-впроваджувальної діяльності.

8. Розробити науково-методичне забезпечення формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності й утілити його в практику інститутів післядипломної педагогічної освіти.

—           отримані результати експерименту

Сутністю проектно-впроваджувальної діяльності є те, що метод проектів виступає технологією впровадження освітніх інновацій, яка реалізується у роботі з дорослими в міжкурсовий період та на курсах, охоплюючи повний андрагогічний цикл.

Провідна ідея проектно-впроваджувальної діяльності така: готувати вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності доцільно шляхом залучення їх до реалізації цієї діяльності в умовах, коли процес підвищення кваліфікації здійснюється в максимально короткий термін, поєднуючи його з міжкурсовим періодом науково-методичної роботи. Таким чином, реалізуючи розроблені методистами та викладачами інституту регіональні науково-методичні проекти впровадження інновацій, педагоги набувають професійного досвіду самостійного розроблення та реалізації відповідних проектів.

Отримані результати:

Концепція формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти.

Закономірності, принципи та педагогічні умови формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності.

Система проектно-впроваджувальної діяльності в інституті післядипломної педагогічної освіти:

—цільовий компонент (формування готовності вчителів до вибору інновацій, їх апробації, адаптації та впровадження);

—змістовий компонент (програма з педагогічної інноватики, спецкурси, науково-методичні проекти впровадження інновацій);

—організаційно-технологічний компонент (технологія проектно-впроваджувальної діяльності, що передбачає впровадження інновацій з використанням методу проектів);

—аналітико-прогностичний компонент (технологія векторного аналізу готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності, технологічне портфоліо, технологія векторного аналізу уроку (виховного заходу), технологія векторного моделювання передового педагогічного досвіду, науково-методичне забезпечення технології моніторингу готовності вчителів до впровадження педагогічних технологій у системі роботи обласних (районних) семінарів-практикумів);

 суб’єкт-суб’єктний компонент (методичні рекомендації щодо створення умов для розвитку та самореалізації учителя як суб’єкта проектно-впроваджувальної діяльності).

Цільова аудиторія / інноваційні продукти:

для працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти: концепція формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти; закономірності, принципи, педагогічні умови формування готовності вчителів до здійснення такої діяльності; система проектно-впроваджувальної діяльності, або її елементи – програма курсу «Педагогічна інноватика» та відповідні спецкурси, технологія проектно-впроваджувальної діяльності, діагностичний інструментарій;

для вчителі, керівників шкіл, методичних об’єднань, творчих груп: критерії відбору інновацій, технологія проектно-впроваджувальної діяльності – розроблення та реалізація проекту впровадження інновацій, технологія векторного аналізу готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності, технологія векторного аналізу уроку (виховного заходу), технологічне портфоліо, програмно-методичне забезпечення моніторингу готовності вчителів до впровадження педагогічних технологій у системі роботи обласних (районних) семінарів-практикумів.

—           джерела, що містять опис інновації:

1. Мариновська О. Я. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності: теорія і практика : монографія / Оксана Яківна Мариновська. – Івано-Франківськ : Симфонія-форте; Полтава : Довкілля, 2009. – 500 с. ISBN 966-8791-17-7

2. Освітні інновації та передовий педагогічний досвід в закладах освіти Івано-Франківської області : наук.-метод. зб. / упоряд. : З. Болюк, Р. Зуб’як, О. Мариновська та ін. ; за заг. ред. Болюк З., Мариновської О., Зуб’яка Р. – Івано-Франківськ : ОІППО, 2007. – 218 с. ISBN 978-966-8207-98-3

3. Мариновська О. Школа векторного проект-дизайну : наук.-метод. посіб. / Оксана Мариновська. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. – 140 с. ISBN 978-966-1521-28-4

4. Освітня система «Довкілля»: методичний менеджмент інновацій у системі проектно-впроваджувальної діяльності : наук.-метод. зб. / упоряд. : О. Мариновська, С. Юсипчук ; за ред. О. Мариновської. – Івано-Франківськ : ОІППО – Снятин : ПрутПринт, 2008. – 204 с. ISBN 978-966-8209-83-3

5. Впровадження педагогічних інновацій: організація науково-методичної роботи в регіоні : наук.-метод. зб. / упоряд. : Н. Д. Попович ; за ред. О. Я. Мариновської. – Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : ПрутПринт, 2009. – 68 с. ISBN 978-966-2289-10-7

6. Науково-методичний супровід інноваційної діяльності Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти: з досвіду роботи : [наук.-метод. зб. / наук. ред. Т. Сущенко, О. Мариновська, Р. Зуб’як]. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2012. – 591 с.ISBN 978-966-8969-48-5

7. Урок словесності: реалізація змістових ліній Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти : зб. наук.-метод. матеріалів / упор. Н. Уманців, Я. Козленко, С. Худецька ; наук. ред. О. Мариновська. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2012. – 270 с.ISBN 978-966-8969-49-2

8. Мариновська О. Педагогічна технологія критичного мислення (Проект читання та письмо для розвитку критичного мислення) / Оксана Мариновська, Ольга Барабаш // Джерела : наук.-метод. вісн. – 2001. – № 3–4 (27–28). – С. 63–66.

9. Мариновська О. Моделювання уроків зарубіжної літератури: методичні пошуки і знахідки / Оксана Мариновська // Джерела : наук.-метод. вісн. – 2001. – № 3 – 4 (27 – 28). – С. 71–77.

10. Мариновська О. Інтегральна педагогічна технологія / Оксана Мариновська // Імідж сучасного педагога : наук.-практ. освітньо-популярний часоп. – 2002. – № 3 (22). – С. 14.

11. Мариновська О. Проективна діяльність педагога / Оксана Мариновська // Обрії : наук.-педагогічних журн. – 2002. – № 1 (14). – С. 7–11.

12. Мариновська О. Інтегративні процеси в умовах модернізації освітньої галузі / Оксана Мариновська // Джерела : наук.-метод. вісн. – 2002. – № 3–4 (31–32). – С. 24–33.

13. Мариновська О. Інтегральна педагогічна технологія предметів суспільно-гуманітарного циклу / Оксана Мариновська // Обрії : наук.-педагогічних журн. – 2003. – № 1 (16). – С. 12–15 ; 2004. – № 1 (18). – С. 7–12.

14. Мариновська О. Я. Технологія моніторингу особистісно професійного зростання педагога в процесі впровадження педагогічних технологій / Оксана Мариновська // Вересень : наук.-метод., інформаційно-освітній журн. – 2003. – № 4 (26). – С. 46–52.

15. Мариновська О. Довкілля – інтегрована педагогічна технологія: проектно-впроваджувальний аспект / Оксана Мариновська // Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. – 2003, листоп. – С. 32–35. – (Спец. вип.).

16. Мариновська О. Підтримка розвитку обдарованості вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів: проектно-впроваджувальний аспект / Оксана Мариновська // Джерела : наук.-метод. вісн. – 2003. – № 3 (35). – С. 27–37.

17. Мариновська О. «Довкілля» Івано-Франківщини: організація і управління проектно-впроваджувальною діяльністю / Оксана Мариновська // Імідж сучасного педагога : наук.-практ. освітньо-популярний журн. – 2004. – № 4 (43). – С. 23–27.

18. Мариновська О. Система проектно-впроваджувальної діяльності в закладі післядипломної педагогічної освіти / Оксана Мариновська // Обрії : наук.-педагогічних журн. – 2005. – № 1 (20). – С. 16–23.

19. Мариновська О. Технологічний підхід в освіті: сутність, специфіка, орієнтири реалізації / Оксана Мариновська // Джерела : наук.-метод. вісн. – 2005. – № 1–2 (41–42). – С. 7–15.

20. Мариновська О. Проектність як феномен утвердження педагогічної культури / Оксана Мариновська // Імідж сучасного педагога : наук.-практ. освітньо-популярний журн. – 2006. – № 9–10 (68–69). – С. 12–16.

21. Мариновська О. Метод проектів в історико-педагогічній ретроспективі та особливості його використання в сучасній освітній практиці / Оксана Мариновська // Джерела : наук.-метод. вісн. – 2006. – № 1–2 (45–46). – С. 51–70.

22. Мариновська О. Сутнісні ознаки сформованості готовності вчителя до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Обрії : наук.-педагогічних журн. – 2006. – № 1 (22). – С. 5–11.

23. Мариновська О. Я. Готовність учителя до професійної діяльності як об’єкт психолого-педагогічних досліджень / Оксана Яківна Мариновська // Науковий часопис Національного педагогічного універ-ситету ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. / редкол. : О. Г. Мороз, Н. В. Гузій та ін. – К. : НПУ, 2006. – Розд. 1. – С. 27–33. – (Серія 16. «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики». – Вип. 5 (15)).

24. Мариновська О. Зміст та структура готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Обрії : наук.-педагогічних журн. – 2006. – № 2 (23). – С. 10–17.

25. Мариновська О. Я. Проектно-впроваджувальна діяльність як технологія упровадження інновацій / Оксана Яківна Мариновська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / ред. кол. : Г. Г. Філіпчук, І. С. Руснак та ін. – Чернівці : Рута, 2007. – С. 107–113. – (Серія «Педагогіка та психологія» ; вип. 335).

26. Мариновська О. Методика векторного аналізу професійного потенціалу як системного показника готовності вчителя до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Освіта і управління : наук.-практ. журн. – 2006. – Число 3 – 4. – Т. 9. – С. 152–160.

27. Мариновська О. Визначення готовності вчителів до впровадження педагогічних технологій у системі науково-методичної роботи: управлінський інструментарій / Оксана Мариновська // Обрії : наук.-педагогічних журн. – 2007. – № 1 (24). – С. 10–18.

28. Мариновська О. Упровадження педагогічних інновацій: система проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Імідж сучасного педагога : наук.-практ. освітньо-популярний журн. – 2007. – № 3 (72). – С. 34–39.

29. Мариновська О. Особливості використання технології проектування та методу проектів в інноваційному менеджменті / Оксана Мариновська // Джерела : наук.-метод. вісн. – 2007. – № 1–2 (49–50). – С. 54–71.

30. Мариновська О. Я. Готовність майбутнього вчителя та вчителя-практика до професійної діяльності: порівняльний аспект / Оксана Яківна Мариновська // Вісник Глухівського державного педагогічного університету : зб. наук. пр. / редкол. : О. І. Курок, В. П. Зінченко, В. А. Каліш. – Глухів : ГДПУ, 2007. – С. 123–128. – (Серія «Педагогічні науки» ; вип. 10).

31. Мариновська О. Мисленнєвий експеримент як метод побудови теоретичної моделі поняття «проектно-впроваджувальна діяльність» / О. Я. Мариновська // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. / редкол. : О. Г. Мороз, Н. В. Гузій та ін. – К. : НПУ, 2007. – Розд. 1. – С. 36–44. – (Серія 16. «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики» ; вип. 7 (17)).

32. Мариновська О. Я. Мисленнєвий експеримент як метод уведення системних понять: теорія і практика / Оксана Яківна Мариновська / Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. пр. / ред. кол. : В. С. Курило (гол. ред.). – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – Вип. 5 (264). – Част. 1. – С. 59−73. – (Серія «Педагогічні науки»).

33. Мариновська О. Теорія і практика формування готовності вчителів суспільно-гуманітарного циклу до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська, Наталія Уманців // Обрії : наук.-педагогічних журн. – 2007. – № 2 (25). – С. 6–12.

34. Мариновська О. Я. Теоретико-методологічні основи формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Яківна Мариновська // Вісник Прикарпатського університету : зб. наук. пр. / ред. рада : В. В. Грещук, С. М. Возняк та ін. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – Розд. «Інновації в освіті. Сучасні технології навчаня і виховання». – С. 258–265. – (Серія «Педагогіка» ; вип. ХХІV).

35. Мариновська О. Технологія формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Імідж сучасного педагога : наук.-практ. освітньо-популярний журн. – 2008. – № 3 – 4 (82–83). – С. 68–73.

36. Мариновська О. Науково-методичний проект «Довкілля Івано-Франківщини» як технологія підготовки вчителів до реалізації галузевого підходу в освіті / Оксана Мариновська // Імідж сучасного педагога : наук.-практ. освітньо-популярний журн. – 2008. – № 5–6 (84–85). – С. 69–74.

37. Мариновська О. Учитель як суб’єкт моделювання освітнього середовища / Оксана Мариновська // Джерела : наук.-метод. вісн. – 2008. – № 3–4. – С. 8–15.

38. Мариновська О. Я. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності: концепція дослідження / Оксана Яківна Мариновська // Педагогічний альманах : зб. наук. пр./ редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : РІПО, 2011. – Вип. 11. – С. 97−101.

39. Мариновська О. Я. Педагогічні умови, закономірності та принципи формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Яківна Мариновська // Педагогічний альманах : зб. наук. пр./ редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : РІПО, 2011. – Вип. 12. – Ч. 1. – С. 53−58.

40. Мариновська О. Я. Поняття «проектно-впроваджувальна діяльність»: сутність, специфіка, особливості поліфункціонування / О. Я. Мариновська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій школі і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2011. – Розд. «Теоретичні основи сучасної педагогіки та освіти». – С. 189−196. – Вип. 19 (72).

41. Мариновська О. Я. Теоретичні засади технології проектно-впроваджувальної діяльності вчителя / О. Я. Мариновська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій школі і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2011. – Розд. «Загальноосвітня школа». – С. 314−319. – Вип. 20 (73).

42. Мариновська О. Науково-методичний супровід упровадження педагогічних інновацій: сутність, специфіка, орієнтири реалізації // Рідна школа : наук.-пед. журнал. – 2012. – № 8−9. – С. 28–32.

43. Мариновська О. Впровадження інновацій з використанням методу проектів: теорія і практика / Оксана Мариновська // Обрії : наук.-пед. журнал. – 2012. – № 1 (34). – С. 6–11.

44. Мариновська О. Науково-методичний супровід упровадження інновацій: практико орієнтований аспект / Оксана Яківна Мариновська / Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова : зб. наук. пр. / ред. кол. : Н. В. Гузій (відп. ред.). – К. : НПУ, 2012. – Розд. 1. – С. 107−112. – (Серія 16. «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики» ; вип. 17 (27)).

45. Мариновська О. Проективна діяльність педагога / Оксана Мариновська // Проблеми вибору та експертної оцінки педагогічних технологій : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 26 квіт. 2001 р., Полтава // Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний часопис. – 2001. – № 3–4 (14–15). – С. 37–38.

46. Мариновська О. Парадигмальні зрушення як процесотворчі чинники прийняття управлінських дій / Оксана Мариновська // Актуальні проблеми управління закладами освіти : зб. матеріалів / упоряд. : Людмила Келембет, Ольга Нижник, Галина Пониполяк. – Івано-Франківськ : ОІППО, 2002. – С. 71–80.

47. Мариновська О. Консультпункт в системі проектування і впровадження педагогічних технологій / Оксана Мариновська // Проблеми безперервної освіти в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 14–42 листоп. 2002 р., Івано-Франківськ // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / редкол. : В. О. Зайчук, О. Я. Савченко та ін. – К. : НІЧЛАВА, 2003. – С. 122–125. – (Спецвипуск).

48. Мариновська О. Технологічне проектування у системі роботи творчих груп / Оксана Мариновська // Тенденції розвитку методичної роботи в системі післядипломної освіти педагогів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 10–12 верес. 2003 р., Івано-Франківськ / упоряд. : В. Руссол, Л. Келембет. – Івано-Франківськ : ОІППО, 2003. – С. 95–105.

49. Мариновська О. Моніторинг як засіб підвищення готовності педагогічних кадрів до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Моніторингові дослідження як інформаційна база в системі управління якістю освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 29–30 берез. 2005 р., Луцьк / редкол. : Р. А. Арцишевський, Н. С. Буркіна та ін. – Луцьк : ВІППО, 2005. – С. 95–96.

50. Мариновська О. Менеджмент інновацій: система проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Педагогічна майстерність керівника освітнього закладу: теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. семін., 26–27 квіт. 2007 р., Полтава / редкол. : В. О. Пащенко, В. І. Лагно та ін. – Полтава : Астрая, 2007. – С. 162–165.

51. Мариновська О. Я. Проектно-впроваджувальна діяльність учителя: векторний аналіз готовності до впровадження педагогічних технологій / Оксана Яківна Мариновська // Моделі компетентного випускника 12−річної школи: сутність, пріоритети, пошук відповідей на виклики ХХІ століння : матеріали Всеукр. наук.-пошук. конф., 16–17 трав. 2007 р., Донецьк / редкол. : В. М. Мадзігон, Ю. І. Соловйов та ін. – Донецьк : ОІППО, 2007. – С. 306–311.

52. Мариновська О. Я. Передовий педагогічний досвід у системі проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Яківна Мариновська // Професійна кар’єра педагога: динаміка, основні проблеми, шляхи їх вирішення : зб. матеріали обл. наук.-практ. конф., 16 листоп. 2006 р., Івано-Франківськ / редкол. : М. Д. Белей, Н. В. Глинянюк та ін. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. – С. 221–233.

53. Мариновська О. Моніторинг у системі методичного менеджменту інновацій: проектно-впроваджувальний аспект / Оксана Мариновська // Забезпечення якості освіти в загальноосвітньому навчаль-ному закладі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16–17 квіт. 2008 р., Луцьк / упоряд. : Л. Щоголєва. – Луцьк : Твердиня, 2008. – С. 65–69.

54. Мариновська О. Технологія формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Проблеми післядипломної освіти педагогів: інновації у сучасній освіті : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 23–24 жовт., 2008 р., Ужгород // Освіта Закарпаття : наук.-метод. журнал. – 2008. – № 8. – С. 33–39.

55. Мариновська О. Я. Проектно-впроваджувальна діяльність як засіб особистісно-професійного розвитку вчителя / Оксана Яківна Мариновська // Акмеологія – наука ХХІ століття: розвиток професіоналізму : матеріали Другої Міжнарод. наук.-практ. конф., 3–4 квіт. 2007 р., Київ / наук. ред. В. І. Перевозчиков. – К. : КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2008. – С. 129–133.

56. Мариновська Оксана. Інноваційна освіта педагогів: досвід підготовки до інноваційної діяльності в післядипломній освіті / Оксана Мариновська // Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 берез. 2012 р., Чернівці. – Чернівці, 2012. – С. 109−112.

57. Мариновська О. Я. Теоретико-методологічні засади підготовки вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності у післядипломній освіті / Оксана Яківна Мариновська // Актуальні проблеми викладання літератури в середній та вищій школі. Султанівські читання : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 21−22 жовтня 2011 р., Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. – Вип. 2. – С. 73−78.

58. Мариновська О. Я. Система проектно-впроваджувальної діяльності в інституті післядипломної педагогічної освітиОксана Яківна Мариновська // Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації : матер. Міжнарод. наук.-практ. семін., 17 листоп. 2011 р., Київ / ред. колегія : В. М. Ісаєнко (голова), Г. О. Нестеренко (заст. голови) та ін. – К. : В-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 23−26.

59. Мариновська О. Я. Моніторинговий супровід інноваційної діяльності / О. Я. Мариновська // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті – 2012. – № 7–8. – С. 89–96.

5. Стадія інноваційної освітньої діяльності: розповсюдження інновації

6. Терміни початку / завершення експерименту. 2004−2008 р.р.

7. Орган управління освітою, що видав наказ про проведення експерименту: Управління освіти і науки обласної державної адміністрації наказ «Про створення експериментальних навчальних майданчиків» від 07.09.2004р. № 228

8. Установа, організація, що здійснює наукове керівництво експериментом:

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, 3, 76000; тел. (03422) 2-24-93; mail@оippo.if.ua

9. Науковий керівник експерименту:

Мариновська Оксана Яківна, завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій, доктор педагогічних наук, професор Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи: Зуб’як Роман Миколайович, ректор, канд. педагогічних наук, доцент; Скальська Людмила Станіславівна, проректор з науково-методичної роботи; Мельник Володимир Михайлович, завідувач Богородчанського районного методичного кабінету

10. Навчальні заклади, на базі яких здійснювався експеримент:

● повна назва: Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Зуб’як Роман Миколайович – ректор, канд. пед. наук, доцент

● повна назва: Бабченська ЗОШ І−ІІІ ст. Богородчанської районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Іванцюк Галина Іванівна – директор

● повна назва: Глибівська ЗОШ І−ІІ ст. Богородчанської районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Гуляк Ольга Іванівна – директор

● повна назва: Яблуньська ЗОШ І−ІІІ ст. Богородчанської районної ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Струк Віталій Миколайович  – директор

 

 

 1. Назва інновації: СИСТЕМА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Тема експерименту «Кредитно-модульна система організації навчального процесу в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти»

2. Автори інновації: Зуб’як Роман Миколайович, ректор ОІППО, канд. пед. наук, доцент; Скальська Людмила Станіславівна, проректор з науково-методичної роботи

3. Тип інновації: освітня система

4. Інформація про інновацію:

—           короткий зміст інновації

Мета. Розробити та експериментально перевірити технологію застосування елементів Європейської кредитно-трансферної та акумулювальної системи (далі – ECTS) в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників області та створення сучасної системи управління якістю освітньої діяльності суб’єктів навчального процесу.

Гіпотеза. Полягає у тому, що адаптована кредитно-модульна система організації навчального процесу до системи підвищення кваліфікації спроможна забезпечити більш якісну підготовку слухачів, їх конкурентоспроможність на національному і міжнародному ринках праці.

Завдання.

На рівні управління освіти і науки обласної державної адміністрації:

1. Забезпечити перехід на модель підвищення кваліфікації педагогічних працівників за кредитно-модульною системою з відповідним фінансуванням заходів з її впровадження.

2. Створити координаційну раду управління освіти і науки ОДА та ОІППО для забезпечення проведення експерименту і впровадження його результатів.

3. Визначити перелік категорій педагогічних працівників для навчання за кредитно-модульною системою навчання.

4. Довести до відома відділів (управлінь) освіти районних держадміністрацій (міськвиконкомів) матеріали щодо організації навчального процесу за системою ECTS та нормативно-методичні матеріали, що регламентують організацію і технологію проведення експерименту.

5. Затвердити перелік ресурсних центрів мережевої взаємодії.

На рівні інституту післядипломної педагогічної освіти:

1. Вжити заходів щодо проведення експерименту.

2. Створити робочу групу для організаційного та методичного супроводу експерименту.

3. Ознайомити науково-педагогічних та методичних працівників зі змістом та умовами проведення експерименту.

4. Підготувати план заходів щодо проведення експерименту, що включає адаптацію освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації за відповідними напрямами до вимог модульної структури, розробку нормативних та методичних матеріалів за змістовими модулями навчальних планів на основі залікових кредитів ECTS.

5. Розробити Положення про ресурсний центр мережевої взаємодії.

6. Забезпечити моніторинг експерименту з упровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу щодо підвищення кваліфікації при ОІППО.

На рівні районних(міських), шкільних методичних служб:

1. Ознайомити педагогічних працівників зі змістом та умовами проведення підвищення кваліфікації при ОІППО за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

2. Провести первинне діагностування, вивчення запитів педагогів та сформувати замовлення на підвищення кваліфікації при ОІППО за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

3. Забезпечити діяльність ресурсних центрів.

4. Проводити систематичне відстеження ефективності навчання педагогів за даною формою організації навчального процесу.

—           отримані результати експерименту:

Підвищення кваліфікації здійснюється циклічно протягом чотирьох років міжатестаційного періоду. Навчальний план чотирирічного навчання розраховано на 360 годин, з яких 144 годин становлять аудиторні та індивідуально-консультативні заняття і 216 годин − самостійна робота слухача.

За кредитно-модульною системою організації навчального процесу, структура навчального плану є модульною. Пропонується три навчальні модулі на кожний рік навчання:

 • соціально-гуманітарний − удосконалення та оновлення знань і умінь з правових, економічних, політологічних, соціогуманітарних та інших питань професійної діяльності фахівців освітньої галузі;
 • функціонально-професійний − здобуття додаткових знань і умінь, відповідно до вимог професійно-кваліфікаційних характеристик фахівця в галузі психології, педагогіки, дидактик;
 • фахово-галузевий − здобуття додаткових знань і умінь з новітніх досягнень у галузевій науці та методиці її викладання у загальноосвітньому навчальному закладі.

Ціна європейського кредиту складає 36 академічних годин. Кількість кредитів на навчальний рік курсів підвищення кваліфікації визначається поділом загального обсягу академічних годин навчального навантаження на ціну кредиту.

Кожному навчальному модулю на рік присвоюються кредити таким чином (Таблиця 1). Навчальні модулі, у свою чергу, поділяються на змістові модулі, відповідно до рівнів засвоєння та діяльності слухача. Формування професійної компетентності педагога представлено як ієрархію декількох рівнів цілісної поведінки за роками навчання:

 • рівень знань та їх трансформації (1-ий рік), передбачає 90 годин, з яких 36 годин аудиторні та індивідуально-консультативні заняття і 54 години самостійної роботи;
 • рівень функціонування (2-ий рік), передбачає 96 годин, з яких 42 годиин аудиторні та індивідуально-консультативні заняття і 54 години самостійної роботи;
 • рівень інновації (3-ий рік), передбачає 96 годин, з яких 42 годиин аудиторні та індивідуально-консультативні заняття і 54 години самостійної роботи;
 • рівень цінностей (4-ий рік), передбачає 78 годин, з яких 24 годиин аудиторні та індивідуально-консультативні заняття і 54 години самостійної роботи.

Як результат, слухач за весь період навчання (4 роки) педагогічний працівник вивчає 12 навчальних модулів (М).

Таблиця 1

Кредитно-модульна форма організації навчання

 

Рік навчання

Кількість

кредитів ЕСТS

Кількість годин

Навчальні модулі

Кількість годин

Усього

Аудиторних, індивідуально-консультаційних

Самостійної робота

Усього / кількість

кредитів ЕСТS

Аудиторних, індивідуально-консультаційних

Самостійної робота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Перший

2,5

90

36

54

І

18/0,5

8

10

ІІ

36/1

14

22

ІІІ

36/1

14

22

Другий

2,5

96

42

54

І

18/0,5

6

12

ІІ

39/1

16

23

ІІІ

39/1

20

19

Третій

2,5

96

42

54

І

18/0,5

6

12

ІІ

39/1

16

23

ІІІ

39/1

20

19

Четвертий

2,5

78

24

54

І

12/0,5

6

6

ІІ

33/1

8

25

ІІІ

33/1

10

23

Усього

10

360

144

216

 

До цих модулів входить декілька (3−4 чи більше) змістових модулів (ЗМ), які складаються з різноманітних видів навчальних занять (лекції, «круглі столи», тематичні дискусії та зустрічі, практичні заняття, рольові, ділові ігри, спецкурси, конференція з обміну досвідом, виїзні заняття та ін.), передбачених нормами часу для обліку навчальної роботи.

Усі модулі навчального плану складаються з інваріантної та варіативної частин. Інваріантна складова є обов'язковою для усіх слухачів. Зміст варіативної частини передбачає набір змістових модулів, які слухач вибирає самостійно. На основі інваріантної та варіативної складових формується індивідуальний навчальний план слухача, який у поєднанні з різними формами організації занять забезпечує диференціацію та індивідуалізацію навчання. Індивідуальний навчальний план слухача передбачає інваріанту складову в повному обсязі та один із змістових модулів або спецкурс чи факультатив варіативної складової з кожного навчального модуля.

При умові об’єктивного діагностування на всіх етапах діяльності педагога (або за кваліфікаційними категоріями), можлива диференціація підготовки слухачів за різною кількістю навчальних годин та рівнями навчальної діяльності:

 • базовий курс: чотири роки навчання, 144 години аудиторних індивідуально-консультативних занять, пройшовши усі рівні (рівень знань та їх трансформації, функціонування, інновації та цінностей);
 • основний курс: три роки навчання, 108 годин аудиторних індивідуально-консультативних занять, пройшовши рівні: функціонування, інновації та цінностей;
 • оптимізуючий курс: два роки навчання, 72 години аудиторних індивідуально-консультативних занять, до рівнів інновації та цінностей додається 6 годин для захисту творчих робіт.

—           джерела, що містять опис інновації:

1. Зуб’як Р. М. Модель організації навчального процесу в Івано-Франківському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти / Роман Миколайович Зуб’як // Інноваційна система кредитно-модульної форми організації навчання : наук.-метод. посіб. : у 2 кн. / за наук. ред. В. В. Олійника, Л. М. Ващенко. –    . – Кн. 2. / за заг. ред. Л. Д. Даниленко. – К., 2010. – С. 53−56.

2. Скальська Л. Інновації у системі курсової підготовки / Людмила Скальська / Науково-методичний супровід інноваційної діяльності Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти: з досвіду роботи : [наук.-метод. зб. / наук. ред. Т. Сущенко, О. Мариновська, Р. Зуб’як]. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2012. – С. 126−153.

5. Стадія інноваційної освітньої діяльності: експеримент

6. Терміни початку / завершення експерименту. 2008 – 2011 р.р.

7. Орган управління освітою, що видав наказ про проведення експерименту: Управління освіти і науки обласної державної адміністрації наказ «Про проведення педагогічного експерименту з упровадження моделі підвищення кваліфікації педагогічних працівників за кредитно-модульною системою організації навчального процесу» від 18.12.2008 р. № 628

8. Установа, організація, що здійснює наукове керівництво експериментом:

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, 3, 76000; тел.: (03422)-2-24-93; mail@оippo.if.ua

9. Науковий керівник експерименту:

Зуб’як Роман Миколайович, ректор ОІППО, канд. пед. наук, доцент

10. Навчальний заклад, на базі якого здійснювався експеримент:

● повна назва: Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Зуб’як Роман Миколайович – ректор, канд. пед. наук, доцент

1. Назва інновації: ВИКОРИСТАННЯ МЕМУАРИСТИКИ В ШКОЛІ

Тема експерименту «Українознавчий аспект у процесі використання мемуаристики на уроках літератури та позакласній роботі в загальноосвітніх навчальних закладах»

2. Автор інновації: Федунь Марія Романівна, канд. філолог. наук, доцент кафедри теорії та методики навчання Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

3. Тип інновації: зміст освіти

4. Інформація про інновацію:

—           короткий зміст інновації

Мета. Широко ознайомити педагогічну громадськість, школярів із жанром мемуарів, виявити найбільш оптимальні варіанти використання творів мемуаристики в системі уроків літератури та позакласної роботи загальноосвітніх навчальних закладів, дослідити українознавчий аспект у спогадовій літературі ХХ століття, довести ефективність використання мемуарів в процесі викладання рідної і зарубіжної літератури та позакласній роботі, дієвість його виховного потенціалу

Гіпотеза: забезпечити та розширити знання учнів та обізнаність учителів із проблеми мемуарного жанру та дослідити українознавчий аспект в мемуаристиці можна за умови, якщо:

широко використовувати в освітньому просторі набутки вітчизняної мемуаристики, в т.ч. маловідомої спогадової спадщини Галичини першої половини ХХ століття;

розробляти та впроваджувати за темою експерименту програми спецкурсів і факультативів з предмета;

видавати та популяризувати невідомі спогади про письменників та інші твори мемуарного жанру;

проводити літературознавчі дослідження вчителів та учнів з проблем мемуаристики;

спонукати вчителів до роботи над методичними розробками за темою експерименту;

модернізувати систему виховної роботи з використанням спогадової спадщини на засадах виховання у молоді кращих загальнолюдських рис характеру, потреби саморозвитку та самореалізації, національної само ідентифікації тощо;

поглиблювати українсько-польську співпрацю;

розширювати партнерські стосунки між виконавцями роботи;

залучати до роботи над даною проблемою широку педагогічну громадськість;

проводити апробацію результатів досліджень на наукових та науково-практичних конференціях;

створити необхідні психолого-педагогічні умови для перебігу експерименту;

внести (за потреби) зміни до штатного розпису загальноосвітнього навчального закладу

Завдання:

1. Знайти в архівних фондах невідомі досі спогадові праці, що побутували в Галичині першої половини ХХ століття, та репрезентували спомини, котрі знайшли матеріальне втілення у видавничих джерелах сьогодення.

2. Розширити знання педагогів та школярів про мемуари як феномен культури.

3. Довести поліцентричність українознавчого аспекту в спогадовій спадщині минулого.

4. Створити модель вивчення мемуарного жанру та дослідження українознавчого аспекту в мемуарній літературі ХХ століття в загальноосвітніх навчальних закладах.

5. Широко використовувати мемуари на уроках літератури та в позакласній роботі.

6. З'ясувати маловідомі сторінки громадського та суспільного розвитку, життя і творчості окремих письменників (І. Франка, Б. Лепкого, А. Чайковського, О. Назарука та ін.).

7. Забезпечити патріотичне виховання молодого покоління через використання духовного потенціалу мемуаристики.

8. Поглибити систему наукових пошуків у загальноосвітніх навчальних закладах.

9. Експериментально перевірити ефективність методики використання творів мемуарного жанру з акцентом на українознавчому аспекті на уроках літератури та в позакласній роботі.

10. Розробити методичні рекомендації з проблеми використання мемуаристики на уроках літератури та позакласній роботі в загальноосвітніх навчальних закладах

—           отримані результати експерименту

Науково-методичні рекомендації щодо використання мемуаристики на уроках літератури та в позакласній роботі в загальноосвітніх навчальних закладах.

Програми гуртків регіонального компонента змісту шкільної освіти з використанням творів мемуарного жанру: «Українська мемуаристика у вітчизняному літературному процесі давньої літератури та кінця ХVІІІ – 60-их років ХІХ століття» (схвалено науково-методичною радою ОІППО, протокол № 5 від 29.12.2007; укладачі: Федунь М. Р, к. філол. н., доцент ОІППО; Нестерук Г. А., учитель української мови та літератури Івано-Франківської гімназії №3), «Українська мемуаристика у вітчизняному літературному процесі кінця ХІХ – першої половини ХХ століття» для учнів 10-11-их класів (укладачі: Федунь М. Р, докторант Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника; Трушак Н. В., учитель української мови та літератури Рогатинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з поглибленим вивченням іноземної мови), «Мемуари у світовій літературі» (укладач: Мацюк Н. М, учитель світової літератури Рогатинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з поглибленим вивченням іноземної мови).

 •        джерела, що містять опис інновації:

1. Генега М. Поліцентричний метод як педагогічна технологія цілісного розвитку особистості / М. Генега // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / ред. кол. : Г. Г. Філіпчук, І. С. Руснак та ін. – Чернівці : Рута, 2007. – С. 25–31. – (Серія «Педагогіка та психологія» ; вип. 335).

2. Нестерук Г. Спогади Марка Черемшини про Івана Франка – джерело формування світобачення учнів / Г. Нестерук // Обрії : наук.-пед. журн. – 2006. – № 2. – С. 78–79.

3. Федунь М. Автобіографічні оповідання Івана Франка / М. Федунь // Обрії : наук.-пед. журн. – 2006. – № 2. – С. 72−74.

4. Федунь М. Релігійна наснаженість українських військових мемуарів Галичини першої половини ХХ століття – дієвий засіб виховання християнських цінностей / Марія Федунь // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. / ред. кол. : І. М. Богданова, Е. Е. Карпова та ін. ; гол. ред. : А. М. Богуш. – Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2007. – № 11. – С. 93−98.

5. Федунь М. Спогадові свідчення першої половини ХХ століття про Кубань та її населення – самобутні сторінки наративного дискурсу вітчизняної мемуаристики / Марія Федунь // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. – 2008. – № 1. – С. 216 – 223. – (Серія. Філологічні науки).

6. Федунь М. Згадки про Ганну Барвінок у галицькій періодиці (1910–1914 рр.) / Марія Федунь // Дивослово. – 2008. – № 5. – С. 52 – 54.

7. Федунь М. Звичаї галицьких українців на сторінках мемуаристики першої половини ХХ століття / М. Федунь // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. / ред. рада : В. П. Андрущенко, А. Д. Авдієвський та ін. – К. : НПУ, 2008. – С. 188–193. – (Серія 6. Історичні науки ; вип. 6).

8. Федунь М. Поетика авторських свідчень крізь призму наративних моделей вітчизняної мемуаристики першої половини ХХ століття / М. Федунь // Наукові записки : зб. наук. пр. / за ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. − С. 165–176. – (Серія. Літературознавство ; вип. 24).

9. Федунь М. Буковина та її письменники крізь призму спогадів Олени Кисілевської та Ірини Вільде / М. Федунь // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / ред. кол. : Б. І. Бунчук, Н. В. Гуйванюк та ін. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 310–315. – (Серія. Слов’янська філологія ; вип. 394–398).

10. Федунь М. Спомини Василя Сімовича – джерело для розкриття особи автора та його доби / М. Федунь // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / ред. кол. : Б. І. Бунчук, Н. В. Гуйванюк та ін. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 83–87. – (Серія. Слов’янська філологія. Василь Сімович – особистість, науковець, громадянин ; вип. 312−313).

11. Федунь М. Елементи публіцистики в українській мемуаристиці першої половини ХХ століття / М. Федунь // Вісник Прикарпатського університету : зб. наук. пр. / ред. кол. : В. Г. Матвіїшин, Р. Б. Голод та ін. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 115 – 120. – (Серія. Філологія (літературознавство) ; вип. ХVІІ–ХVІІІ).

12. Федунь М. Мемуарний струмінь епістолярної спадщини Богдана Лепкого / М. Федунь // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого : матер. Міжнарод. наук. конф., 2−3 листопада 2007 р., Тернопіль / ред. кол. : М. Ткачук, Р. Гром’як та ін. – Тернопіль : Рада, 2007. – С. 168 – 174.

13. Федунь М. Рецепції особи й творчого самовияву Тараса Шевченка в мемуарах О. Барвінського та Юрія Луцького / М. Федунь // Шевченківські студії / ред. кол. : Г. Ф. Семенюк, Л. М. Задорожна та ін. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009. – С. 160–167. – (Вип. 11).

14. Федунь М. Мемуарні свідчення поета-самоучки Осипа Мошури про одне з основних понять акмеології – «гармонію» / М. Федунь // Акмеологія – наука ХХІ століття: розвиток професіоналізму : зб. наук. пр. / ред. кол. : Н. В. Кузьміна, Г. С. Данилова та ін. ; наук. ред. В. І. Перевозчиков.  – К. : КМПУ ім. Б. Грінченка, 2008. – С. 382–383.

15. Федунь М. Тарас Шевченко в західноукраїнських мемуарних рецепція: специфіка творення / М. Федунь / зб. праць Всеукр. (37-ї) наук. шевченківської конф., 22–24 квітня 2009 р., Черкаси / ред. кол. : Поліщук В. Т. (відпов. ред.), Жулинський М. Г. та ін. – Черкаси : В-во Чабаненка Ю. А., 2009. – С. 212–220.

16. Федунь М. Подорожня література в західноукраїнській мемуаристиці першої половини ХХ століття / М. Федунь // Наукові записки : зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2009.– С. 157−169. – (Серія. Літературознавство ; вип. 26).

17. Федунь М. Історія розвитку жанру та тлумачення мемуарів на сторінках вітчизняних та зарубіжних джерел / М. Федунь // Мова і культура : Вид. дім Дм. Бураго, 2009. – С. 156−162.

5. Стадія інноваційної освітньої діяльності: апробація

6. Терміни початку / завершення експерименту. 2007–2011 р.р.

7. Орган управління освітою, що видав наказ про проведення експерименту: Управління освіти і науки Івано-Франківської ОДА від 05.09.2007 р. № 343 управління освіти і науки обласної державної адміністрації наказ «Про проведення експериментально-дослідної роботи з теми «Українознавчий аспект у процесі використання мемуаристики на уроках літератури та позакласній роботі в загальноосвітніх навчальних закладах» від 05.09.2007 р. № 343

8. Установа, організація, що здійснювала наукове керівництво експериментом: Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, 3, тел./ факс (03422) 2-24-93, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. "> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

9. Науковий керівник експерименту: Федунь Марія Романівна, канд. філолог. наук, доцент кафедри теорії та методика навчання Івано-Франківського ОІППО

10. Навчальні заклади, на базі яких здійснювався експеримент:

● повна назва: Рогатинська спеціалізована ЗОШ І−ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням іноземної мови

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Генега Мирослава Василівна – директор

● повна назва: гімназія № 3 Івано-Франківської міської ради

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Іванцев Любов Костянтинівна – директор

 

 

1. Назва інновації: РАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Тема експерименту «Рання диференціація молодших школярів за принципом рівневого відбору»

2. Автори інновації: Коновальчук Ірина Степанівна, канд. психол. наук, доцент кафедри психології та соціології Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Місюра Степан Степанович, директор Івано-Франківської ЗОШ І−ІІІ ст. № 10

3. Тип інновації: зміст освіти

4. Інформація про інновацію:

 •               короткий зміст інновації

Мета. Формування цілісної індивідуальності школяра як системи, що охоплює інтелектуальну, морально-духовну та соціальну сфери.

Гіпотеза. Реалізація інтелектуального та особистісного потенціалу учнів початкових класів з високим рівнем готовності до навчання в школі можлива за умов створення диференційованих (різнорівневих) початкових класів і навчання за спеціальною програмою.

Завдання.

1. Забезпечити індивідуальну оптимальність навчальної діяльності в умовах ранньої рівневої диференціації.

2. Вивчити розвивальні можливості навчальної діяльності в класах прискореного навчання та вікової норми.

3. Діагностувати результати навчально-виховного процесу на основі розроблених критеріїв та відповідного методичного інструментарію.

отримані результати експерименту

Інноваційний продукт дослідно-експериментальної роботи: модель прискореного навчання, науково-методичні рекомендації щодо організації ранньої диференціації молодших школярів за принципом рівневого відбору, інструментарій соціально-психологічного супроводу експерименту. В основу системи диференціації навчання покладено концепцію Ю. Гільбуха, згідно з якою головним фактором розвитку здібностей учня є можливість оволодіння навчальним матеріалом у зручному для нього темпі. Організаційна модель навчання дітей, що її побудовано за принципом скороченого терміну навчання у школі, демонструє хороші результати засвоєння учнями предметних знань за традиційними мірками. Разом з тим, завдяки кваліфікованій, добросовісній роботі педагогів, результати експерименту показали, що у рамках цієї моделі в належній мірі не забезпечується розумовий та особистісний розвиток учнів відповідно до підходів нової педагогічної парадигми, суттю якої є особистісно орієнтований підхід у навчанні та вихованні. Також результати функціонування моделі не відповідають параметрам нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти. Разом з тим, аналіз підсумків експериментальної роботи підтверджує, що проблема організації навчання молодших школярів з підвищеним розумовим потенціалом у загальноосвітньому навчальному закладі залишається актуальною.

 •            джерела, що містять опис інновації:

1. Матвіїшин Н. Психологічний супровід учнів в умовах експериментального навчання / Н. Матвіїшин, Г. Нікітенко // Освітянське слово. – 2007. – № 1–2.

5. Стадія інноваційної освітньої діяльності: апробація

6. Терміни початку / завершення експерименту. 1996–2011 р.р.

7. Орган управління освітою, що видав наказ про проведення експерименту: Управління освіти і науки обласної державної адміністрації наказ від 21.06.1996 року № 149

8. Установа, організація, що здійснює наукове керівництво експериментом:

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

м. Івано–Франківськ, пл. Міцкевича, 3, тел./ факс (03422) 2-24-93, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. "> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

9. Науковий керівник: Коновальчук Ірина Степанівна, канд. психол. наук, доцент кафедри психології та соціології Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи: Барабаш Ольга Дмитрівна, проректор з наукової роботи, канд. пед. наук, доцент Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

10. Навчальний заклад, на базі якого здійснювався експеримент:

● повна назва: Івано-Франківська ЗОШ І−ІІІ ст. № 10

● юридичний статус: юридична особа

● керівник закладу: Місюра Степан Степанович – директор