На сайті:

На сайті один гість та відсутні користувачі

Хто не знає, в чому полягає його призначення, той і не має особливого призначення”.

Л. Фейєрбах

 

Островська Галина Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики навчання Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, автор понад ста наукових праць з методики вивчення зарубіжної літератури (монографія, 4 методичних посібники (у співавторстві, один з них з грифом МОН), понад 90 статей у фахових зарубіжних та українських виданнях, наукових збірниках і матеріалах конференцій, колективних монографіях України, Угорщини, Словенії, Туреччини, Польщі, Росії).
Островська Галина Олександрівна народилася 20 серпня 1967 року в м.Івано-Франківськ. У 1984 році закінчила загальноосвітню школу №12, два роки працювала на заводі «Позитрон». У 1991 році закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені В.С. Стефаника. Одержала спеціальність учителя російської мови і літератури. Трудовий шлях учителя розпочала ще в 1990 році в Воронській загальноосвітній школі Коломийського району Івано-Франківської області (п’ятий курс педінституту навчалась за індивідуальним планом). З 1991 року працювала в Івано-Франківській вечірній школі, згодом стала викладачем зарубіжної літератури і культурології у Івано-Франківському комерційному технікумі.
У 2004 році в Інституті педагогіки АПН України захистила кандидатську дисертацію «Методика вивчення епічного твору параболічного типу в шкільному курсі зарубіжної літератури (11 клас)» і була прийнята на посаду доцента на кафедру теорії та методики навчання Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 2003-2005 була асистентом-сумісником на кафедрі світової літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та на посаді завідувача кафедри видавничої справи та редагування Івано-Франківської філії вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Викладала курс «Методики навчання світової літератури» студентам, з 2004 – читала лекції з актуальних проблем методики навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
З 2007 року Г.О.Островська – доцент кафедри теорії та методики гуманітарної освіти Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. У 2012 році стала завідувачем кафедри теорії та методики навчання ІФОІППО.
У 2019 році в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Г.О.Островська захистила докторську дисертацію на тему «Формування професійної готовності майбутніх учителів зарубіжної літератури до вивчення біографії письменників у загальноосвітній школі» за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (зарубіжна література)»: https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/%D0%94_26.852.12/Ostrovska.pdf
Проблеми, які знаходяться у постійному полі зору науковця: професійна підготовка та підвищення кваліфікації учителя літератури; сучасний урок в системі нових вимог; аксіологічний підхід до навчання; сучасні технології та техніки навчання; читання як процес та шляхи формування читацьких навичок у шкільної молоді.

Публікації Островської Г.О.
Монографії, навчальні та методичні посібники

• Островська Г. Формування професійної готовності майбутніх учителів зарубіжної літератури до вивчення біографії письменників у загальноосвітній школі: монографія. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017. 472 с.
• Островська Г., Храброва В. Зарубіжна література. 7 клас: кн. для вчит.: навч.-метод. вид. Тернопіль: Мандрівець, 2009. 424 с. (гриф МОН).
• Храброва В., Островская Г. Материалы к урокам литературы. 7 клаcc: метод. пособ. в помощь учит. рус. яз. и лит. Севастополь : Рибэст, 2007. 116 с.
• Островська Г. Діалогічне вивчення світової літератури у школі. Сучасний урок світової літератури: діалогічний підхід : навч.-метод. мат. для учит. св. літер.; за заг. ред. Островської Г. О., Козленко Я. В.: в 2 ч. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. Ч. 1. 92 с. С. 6-9.
• Островська Г. Методичні рекомендації по реалізації завдань Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти при вивченні у 5 класі життєдіяльності письменників (світова література). Сучасний урок світової літератури: діалогічний підхід : навч.-метод. мат. для учит. св. літер.; за заг. ред. Островської Г. О., Козленко Я. В.: в 2 ч. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. Ч. 2. 84 с. С. 6-11.
статті
• Кохан Г.О. “Як безсмертя зоветься? Трава!” (До 180-річчя від дня народження У.Уітмена. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 1999. №5. С.28, 37-38.
• Островська (Кохан) Г.О. Від притчі до параболи. Що треба знати словеснику, який вивчає разом із старшокласниками твори Г.Гарсіа Маркеса, М.Булгакова, Г.Белля, Кобо Абе та ін., котрі називають параболічними. 11 клас. Зарубіжна література в навчальних закладах. 2000. №10. С. 6-9.
• Островська Г.О. Кого збираються виховувати наші коллеги… Всесвітня література в середніх навчальних закладах. 2000. №11. С.6.
• Островська Г.О. Аналіз епічних творів параболічного типу як літературознавча і методична проблема. Семантика мови і тексту. Збірник статей VІ Міжнародної конференції. Івано-Франківськ: Плай, 2000. С. 441-446.
• Островська (Кохан) Г.О. Особливості сприйняття творів параболічного типу старшокласниками. Зарубіжна література в навчальних закладах. 2001. №6. С.11-14.
• Островська Г. Урахування жанрових особливостей творів параболічного типу в процесі шкільного вивчення роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 108. Слов’янська філологія. Чернівці: Рута. 2001. С. 61-68.
• Кохан Г. О. «Неймовірний світ, у якому людину можна стерти так само, як слід крейди на шкільній дошці…» / За романом-параболою Кобо Абе «Жінка в пісках». Зарубіжна література в навчальних закладах. 2002. №7. С. 47-52.
• Кохан Г. О. Логічно-змістові співвіднесення різних рівнів оповіді як шлях проникнення у контекст роману-параболи У.Еко «Ім’я троянди». Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. 2003. №7. С. 31-35.
• Кохан Г.О. Твори-параболи у літературі і живопису як результат історичних змін у свідомості людини ХХ століття. Зарубіжна література в навчальних закладах. 2003. №6. С. 52-53.
• Островська Г.О. Інтертекстуальність як шлях проникнення у підтекст романів-парабол (на матеріалі літератури ХХ ст.) Семантика мови і тексту. Збірник статей VІІІ Міжнародної конференції. Івано-Франківськ: Плай, 2003. С. 388-391.
• Островська Г.О. Людина, що спонукала вірити у краще. Юрій Ібрагімович Султанов (1948-2003): Покажчик публікацій /Упор. І.В.Козлик, О.Б.Гуцуляк, Л.Ю.Султанова; Відпов. Ред. М.В.Бігусяк. Івано-Франківськ: Гостинець, 2004. 57 с. С.22-24.
• Островська Г.О. Принцип індивідуалізації навчання має стати пріоритетним в освіті. Вища освіта України. 2004. №4. С. 142-143.
• Островська Г.О. Теоретичні і методологічні аспекти вивчення епічних творів параболічного типу. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: збірник наукових праць. Вип. 8: Збірник пам’яті професора Василя Добоша. Ужгород, 2005. 480 с. С. 421-428.
• Островська Г.О. Навчити учнів сприйняття художніх категорій простору і часу. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: науково-методичний журнал. 2005. №6. С.33-35.
• Островська Г.О. Творча спадщина Сухомлинського та естетичне виховання учнів на уроках літератури. Ученые записки. 2005. №3. С. 57-58.
• Островская Г.А. Проблемы эстетического воспитания учеников на уроках литературы. Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школах и высших учебных заведениях Украины: сб. науч. работ. /Ред.кол. Л.А.Кудрявцева, Л.В.Вознюк и др. К.: 2005. 240 с., С. 110-113.
• Островская Г.А. Розвиток асоціативності мислення учнів як умова поглиблення сприйняття творів параболічного типу. Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в Украине: сб. науч. работ / Ред.кол. Л.А.Кудрявцева, Е.А.Андрущенко и др. К.: 2005. 404 с., С.70-76.
• Островська Г.О. Розвиваємо асоціативність мислення учнів на уроках літератури. Джерела. 2005. №3-4 (43-44). С.43-48.
• Островская Г.А. Повышение профессионального мастерства педагога-филолога – важная методическая проблема. Русский язык, литература, культура в школе и вузе: научно-методический журнал. 2005. №6. С.69-71.
• Островська Г.О. Використання елементів компаративного аналізу при вивченні роману А.Камю “Чума” (на матеріалі повісті В.Шевчука “Мор”) Вісник Глухівського державного педагогічного університету: збірн. наук. праць./ Ред. кол. О.І.Курок, В.П.Зінченко та ін. Серія “Пед. науки”. Випуск 7. Глухів: ГДПУ, 2006, с.179-182.
• Островська Г.О. От самоактуализации через диалог к формированию навыков самостоятельной работы и социализации личности в методике изучения литературы. Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе: сб. науч. работ / Ред. кол. Л. А. Кудрявцева, Л. В. Вознюк и др. К., 2006. 522 с. С. 179-182.
• Островська Г.О. Самоактуалізація як основна складова формування в учнів навичок самостійної роботи у сучасній практиці вивчення літератури. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірн. наук. праць / Ред.кол. О.Г.Мороз, Н.В.Гузій та ін. Вип. 5 (15). К.: НПУ, 2006. 224 с. С. 203-207.
• Островська Г. Не про морок. Валерій Шевчук і Альбер Камю на уроці позакласного читання в 11 класі. Українська мова та література, 41-43 (489-491), листопад 2006. С.36-38.
• Островська Г. Педагогічна культура учителя (етична складова) як фактор соціалізації особистості учня. ІМІДЖ сучасного педагога. 2006. № 9-10. С.59-61.
• Островська Г. Актуальні проблеми формування комунікативної компетентності учнів на уроках літератури (аналіз досвіду впровадження інтеракцій у школі). Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. / Ред. кол. Г.Г. Філіпчук, І.С.Руснак та ін. Вип.338: Педагогіка та психологія. Чернівці: Рута, 2007. 208 с. С.133-138.
• Островська Г. Формування комунікативної компетентності учнів на уроках зарубіжної літератури як педагогічна проблема. Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць / Ред. кол. О.Г.Мороз, Н.В.Гузій, (відповідальні редактори) та інші. - Вип.. 6 (16). К.: НПУ, 2007. 220 с. С.203-206.
• Островська Г.О. “Найперше - музика у слові”: вчимося писати твір на уроках зарубіжної літератури. Зарубіжна література в школах України. 2008. № 1. С.2-4.
• Островська Г.О. “Від чистого серця промовистими словами...”. Освітянське слово. №15(341), 22 травня 2008 р. С.3.
• Островська Г.О. Щоб відродити інтерес до читання. Освітянське слово. №16 (342), 3 червня, 2008 р. С.1.
• Островська Г.О. Культурологічний підхід до вивчення літератури в школі як методична проблема. Зарубіжна література в школах України. 2008. № 10. С.2-4.
• Островская Г.А. Составные готовности педагога к формированию коммуникативной компетентности у учащихся. Материалы докладов межнародной научно-практической конференции «Вторые Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения» (г. Севастополь, 22-25 мая 2008 г.). Севастополь: Рибэст, 2008. 500 с. С.74-79.
• Островська Г.О. Вплив професійної етики вчителя на соціалізацію особистості учня. Джерела. 2008. №3-4. С.40-45.
• Островська Г.О. Науково-методичне забезпечення профільного навчання (вивчення життя та творчості письменника в профільних класах). Обрії. 2008. №2. С.87-89.
• Островська Г.О. Організація профільного навчання. Освітянське слово. 29 грудня 2008, №34, С.3.
• Островська Г.О. Принцип діалогічного вивчення літератури як мистецтва слова. Книжка. Твір. Читання. Дитячий дискурс: матеріали науково-практичної конференції “Дитина читає...” в рамках книжкової виставки-ярмарку “Форум видавців - дітям” (м.Львів, 8-10 травня 2008 р.) / Ред. кол. Л.Ф.Мірошниченко, М.Г.Жулинський та ін.- Київ-Львів. - 2008.- 160 с.- с.108-115.
• Островська Г. О. Принцип діалогічного вивчення літератури як мистецтва слова. Книжка. Твір. Читання. Дитячий дискурс: матеріали науково-практичної конференції «Дитина читає...» в рамках книжкової виставки-ярмарку «Форум видавців  дітям» (м. Львів, 8-10 травня 2008 р.) / ред. кол. Л. Ф. Мірошниченко, М. Г. Жулинський та ін. Київ–Львів. 2008. 160 с. С. 108-114.
• Островська Г. О. Біографія письменника як предмет дослідження. Методика. Досвід. Пошук. Проблеми вивчення шкільних курсів мови та літератури: наук.-метод. зб. Вип. ХІ. Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2009. 239 с. С. 75-82.
• Островская Г. А. Философские основы школьного изучения биографии писателя. ІІІ Международные Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения: сб. науч. работ. Севастополь: Гит пак, 2009. Т. 1. 448 с. С. 391-398.
• Островская Г. А. Проблема изучения биографии писателя в методике преподавания литературы. Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания в школе и вузе: сб. науч. тр. / ред. кол. Е. П. Голобородько, Л. В. Вознюк и др., под общ. ред. Л. А. Кудрявцевой. Киев, 2009. 442 с. С.432-436.
• Островська Г.О. “Письменники народжені, щоби втручатися” (Мистецтво художнього слова проти війни. 7 клас) Зарубіжна література в школах України. 2009. №1. С.26-29.
• Островская Г.А. Проблема изучения биографии писателя в методике преподавания литературы. Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания в школе и вузе: сб. науч. тр. / Ред. кол. Е.П.Голобородько, Л.В.Вознюк и др., под общ. ред. Л.А.Кудрявцевой. К., 2009. 442 с. С.432-436.
• Островська Г.О. Логічно-змістовий аналіз проблеми вивчення біографічних відомостей про письменника та його творчості у шкільному курсі “Зарубіжна література” Зарубіжна література в школах України. 2009. №2. С. 7-9.
• Островська Г.О. Епістолярна спадщина письменника як джерело вивчення його творчості. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: науково-методичний журнал. 2009. №3.С.27-28.
• Островська Г.О. Реалізація принципу діалогічності під час вивчення життя та творчості письменника. Зарубіжна література в школах України. 2009. №3. С.16-21.
• Островская Г.А. Стремиться к добру, не смотря на всю жестокость окружающего мира. Уроки по изучению творчества О’Генри. Русская словесность в школах Украины: научно-методический журнал. 2009. № 1. С.30-33.
• Островська Г.О., Козленко Я.В. Чим живуть учителі зарубіжної літератури? Освітянське слово, 8 квітня 2009, №11-12. С.7.
• “Шлях, який ми обираємо…” Зарубіжна література в школах України. 2009. №7-8. С.3.
• Островська Г.О. Доля митця у краєзнавчому вимірі. Освітянське слово. №29-30, 10 листопада, 2009. С.4.
• Островська Г.О., Козленко Я.В. Сучасна методика викладання зарубіжної літератури: навчально-методичні матеріали для аудиторної та самостійної роботи слухачів курсів (професійний змістовий модуль 8, інваріантна складова). Івано-Франківськ, 2009.- 41 с.
• Островська Г.О. Навчально-методичні матеріали для аудиторної та самостійної роботи слухачів курсів. Спецкурс «Етика» (соціально-гуманітарний змістовий модуль 8, варіативна складова). Івано-Франківськ, 2009.- 31 с.
• Островська Г.О. Чи відродимо читання в Україні? Освітянське слово. №31-32, 3 грудня 2009. С.4, 6.
• Островская Г.А. Философские основы школьного изучения биографии писателя. ІІІ Международные Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения: сборник научных работ. Том 1. Севастополь: “Гит пак”, 2009. 448 с. с. 391-398.
• Островська Г.О. Біографія письменника як предмет дослідження. Методика. Досвід. Пошук. Проблеми вивчення шкільних курсів мови та літератури: Науково-методичний збірник. Випуск ХІ. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2009. 239 с. С.75-82.
• Роль родини і учителя літератури у формуванні готовності юного читача до діалогу з мистецтвом художнього слова. Джерела. 2009. №3-4. С. 46-52.
• Островська Г.О. Чи відродимо читання в Україні? Освітянське слово. №1-2, 22 січня 2010. С.7.
• Островська Г.О. Зробити читання потребою, а не необхідністю. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: науково-методичний журнал. 2010. №2. С.7-8.
• Островська Г.О. Чехов і світова література. Освітянське слово. №21-22, 17 червня 2010. С.4.
• Островська Г.О. «Література. Діти. Час», або пошук шляхів вирішення проблеми відродження читання в Україні. Освітянське слово. №21-22, 17 червня 2010. С.4.
• Островська Г.О. М. Алданов про О.Бальзака: “В нього мистецтво і життя були неподільні” (про вивчення творчості письменника у тісному зв’язку з його біографією). Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 2010. №9. С.21-25.
• Островська Г. О. Принцип домінанти режисури уроку вивчення біографії та творчості письменника. А. П. Чехов та світова культура: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження А. П. Чехова. Луцьк, 2010. 224 с. С.195-200.
• Храброва В., Островская Г., Дашко Е. Путешествие в страну Литературию : иллюстрированная тетрадь по формированию образной картины мира (5 кл.). Севастополь : Гит пак, 2010. 74 с.
• Храброва В., Островская Г., Дашко Е. Я – гражданин страны Литературии : иллюстрированная тетрадь по формированию образной картины мира (6 кл.). Севастополь : Гит пак, 2011. 98 с.
• Храброва В., Островская Г., Дашко Е. Тайны страны Литературии : иллюстрированная тетрадь по формированию образной картины мира (7 кл.). Севастополь : Гит пак, 2011. 98 с.
• Островская Г. Компетентностный подход к изучению жизнедеятельности писателя в общеобразовательной школе. Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания в школе и вузе: сб. науч. тр. / ред. кол. Е. П. Голобородько, Л. В. Вознюк и др., под общ. ред. Л. А. Кудрявцевой. Киев, 2011. 512 с. С. 491-494.
• Островська Г. О. Взаємопов’язане вивчення учнями життєвого та творчого шляху письменника. Література. Діти. Час: Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. Вип. 1. 192 с. С. 143-147.
• Островська Г.О., Храброва В.Є. Формувати вищі цінності людського життя (урок-діалог в рамках «круглого столу» за віршем Р. Кіплінга «Якщо…». Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 2011. № 4. С. 26-27.
• Островська Г. О. Філософсько-художній синтез середньовічної культури у поемі «Божественна комедія» Данте, її алегоричний зміст (матеріали до вивчення творчості Данте). Зарубіжна література в школах України. 2011. № 11. С. 34-37.
• Островская Г. Аксиологический подход к изучению жизни и творчества зарубежного писателя. Горизонты образования. Психология. Педагогика. Севастополь : Рибэст, 2012. № 3 (36). Т. 3. С. 51-56.
• Островська Г. Діапазон можливостей аксіологічного підходу до вивчення життя та творчості зарубіжного письменника. Література. Діти. Час: Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 3. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. 108 с. С. 98-102.
• Островська Г. Діалог мистецтв на уроці: методичні рекомендації учителю літератури. Сучасний урок світової літератури: діалогічний підхід: навч.-метод. мат. для учит. св. літер.; за заг. ред. Островської Г. О., Козленко Я. В.: в 2 ч. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. Ч. 1. 92 с. С.10-16.
• Островська Г. О. Теоретичне обґрунтування системи підготовки майбутніх педагогів до вивчення у школі біографії письменника. Теория и технология обучения филологическим дисциплинам в вузе и школе: кол. монография; / под ред. М. И. Лапенок, И. Н. Авдеевой]. Белгород–Севастополь–Харьков : ООО «Щедрая усадьба плюс», 2013. 440 с. С. 280-300.
• Островська Г.О. Підготовка студентів до проведення автобіографічних паралелей та їх застосування у практиці вивчення світової літератури в школі. Язык и личность в поликультурном пространстве: сб. ст. [Текст]; под ред. О.С. Фисенко, Л.В. Адониной. М.: Рибэст, 2013. (Серия «Молодой филолог»). Вып. 3. 343 с. С. 276-280.
• Островская Г. А. Работа с текстом в профессиональной подготовке студентов к изучению с учениками биографии писателя. Чтение как искусство: герменевтический аспект: кол. монография; / сост. и науч. ред. Е.О. Галицких. Киров : ООО «Радуга-ПРЕСС», 2013. 470 с. С. 58-65.
• Островская Г. А. Культурологический подход к изучению биографии зарубежного писателя в высшей школе. Диалог культур: лингвокультурологическая база гуманитарного образования. Материалы ІV Международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию кафедры методики преподавания филологических дисциплин и 40-летию международного образования в СГУ-ТНУ. Симферополь: Изд-во «Доля», 2013. 202 с., С. 198-200.
• Островська Г. О. Упровадження ідей професора Л. Ф. Мірошниченко щодо вивчення біографії зарубіжного письменника. Науково-методична школа професора Л. Ф. Мірошниченко: історія, сьогодення та перспективи розвитку: зб. наук.-метод. праць / за ред. О. Ісаєвої. Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. 248 c. С. 176-183.
• Островская Г. А. Концептный подход к изучению студентами биографии зарубежного писателя. Горизонты образования. Психология. Педагогика. Севастополь : Рибэст, 2013. № 3 (39). С. 55-58. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&;P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=gorosv_2013_3_11
• Островська Г. О. Комунікативна складова готовності майбутніх учителів до ознайомлення учнів з біографією письменника. Вісник Прикарпатського національного університету. Серія «Педагогіка». 2013. Вип. XLIX. 374 с. С. 71-75. http://lib.pnu.edu.ua/files/Visniki/pedagogica%202013-%2049.pdf
• Островская Г. А. Основные подходы к изучению биографий писателей в подготовке учителей литературы. Uluslararasi çok kültürlü alanda rus filolojisinin güncel problemleri sempozyumu (11-13 kasim): bildiriler kitabi. Erzurum. Материалы Первой Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы русской филологии в поликультурном пространстве»: сб. статей. Эрзурум: Ататюркский ун-т, 2013. 407 с. С. 182-184.
• Островская Г. А. Активизация познавательной деятельности студентов при изучении биографии писателя. Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology [Budapest]. 2013. Vol. 9. P. 102-105. https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ostrovska_h.o._activation_of_the_cognitive_activity_of_students_in_the_study_of_the_writers_biography.pdf
• Островская Г. Подготовка к изучению биографии писателя (на примере любовной лирики М. Ю. Лермонтова). Doğumunun 200. yilianina dünya kültüründe M.Y. Lermontov uluslararasi sempozyum (25-26 haziran): bildiriler kitabi. Erzurum. Материалы Международной научно-практической конференции «Русская классическая литература в мировой культуре и научных исследованиях»: К 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Эрзурум : Ататюркский ун-т, 2014. 177 с. С. 77-79.
• Островська Г. О. Аксіосфера уроку літератури. Науковий огляд. 2014. № 5(6). С. 109-115. https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/244
• Островська Г. О. Організація навчального процесу з формування готовності майбутніх учителів літератури до вивчення біографії письменника. Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology [Budapest]. 2015. ІІІ (21), Issue 43. P. 39-42. https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/h._ostrovska._the_organization_of_educational_process_of_the_formation_of_readiness_of_the_future_teachers_of_literature_to_the_study_of_the_writers_biography.pdf
• Ostrovska G. Axiological component of teacher training (the teachers of literature in particular). Intercultural Communication: Pedagogical approach [Józefów]. 2016. Vol. 1/1. P. 101-113. http://www.interculturalwsge.com/Author-ru-Galina-Ostrovska/93689
• Ostrovska G. О. Values’ system in the teacher training. Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні: зб. тез наук. робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 серпня 2016 р.). Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. 104 с. С. 67-70.
• Островська Г. О. Виховуємо громадян та патріотів України на прикладах життя зарубіжних письменників та їх творів. Джерела. Наук.-метод. вісник. 2016. № 1-2 (81-82). С. 10-14. http://www.ippo.if.ua/images/stories/Dj_16/Ostrovska.pdf
• Островська Г. О. Соціально-педагогічний вплив життєпису письменника на майбутніх учителів літератури. International Scientific-Practical Conference «Actual qvestions and problems of development of social sciences»: Conference. June 28-30, 2016. Kielce: Holy Cross University. 200 p. P. 31-34. http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/3767/Polsha.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
• Островська Г. Використання сучасних стратегій навчання у підготовці студентів до вивчення біографії письменника. Inovatívny vỳskum v oblasti vzdelavania a sociálnej práce. Medzinárodná vedecko-prakticka konferencia: zbornik z medzinárodná vedeckej konferencie 10-11 marca 2017, Sládkovičovo, Slovenska republika: Vysoká škola Danubius. P .74-77.
• Островська Г. О. Формування у студентів навичок відтворення світогляду та образу письменника при вивченні його біографії. ScienceRise: Pedagogical Education. 2017. № 7(15). P. 53-57, 66. http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/107980
• Островська Г. О. Формування духовно-ціннісної сфери особистості майбутнього педагога. Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 12-13 квітня 2019 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». / Наук. ред. О.Є. Висоцька, Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. 390 с. С.116-118.
• Островська Г. Постать зарубіжного письменника у формуванні національної ідентичності сучасного учня-читача. Формування особистості в умовах викликів сучасної епохи: зб. тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 лист. 2019 р. Чернівці, 2019. 184 с. С.29-32.
та інші