Вимоги до змісту та оцінювання докурсових завдань

Основні вимоги до змісту та оцінювання докурсових завдань
слухача курсів підвищення кваліфікації

Загальні положення. Контроль знань слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів іноземної мови передбачає виконання письмової роботи у вигляді реферату. Слухач обирає тему реферату, використовуючи набуті знання і аналізуючи практичну діяльність.

Зміст реферату. Підготовка слухачами реферату базується на вивченні та опрацюванні наукових літературних джерел, нормативних актів з обраної теми, узагальненні практичного досвіду. Викладення матеріалу в рефераті не повинно бути занадто теоретизовано, має бути орієнтовано на аналіз практики. При написанні реферату слухач має не лише систематизувати теоретичний та фактичний матеріал, але проявити творчий підхід до аналізу та визначення шляхів розв’язання реальних проблем у межах обраної теми. В першу чергу це має стосуватися організації діяльності вчителя.

Структура та оформлення. Обсяг реферату має становити 10-15 друкованих сторінок формату А4 (без врахування додатків). Текст набирається шрифтом Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Сторінки мають бути нумеровані. Матеріал розподіляється згідно з планом реферату: вступ (1–1,5 стор.), основна частина [2–3 проблеми (параграфи)] (8–12 стор.), висновки (1,5–2 стор.), список літератури, додатки (схеми, таблиці, зразки документів). Стиль викладу матеріалу має бути науково-діловим, з дотриманням стилістичних і граматичних норм. У тексті обов’язково повинні бути посилання на літературні та інші джерела, що використовувалися при підготовці реферату.

У вступі мають бути обґрунтовані актуальність та практичне значення обраної теми реферату, визначені його мета й завдання.

В основній частині повинна бути розкрита тема реферату шляхом висвітлення основних питань, які становлять сутність зазначеного напряму(форми) діяльності вчителя, та шляхом аналізу емпіричного матеріалу, статистичних даних певного спрямування.

У висновках необхідно сформулювати теоретичні і практичні підсумки проведеного аналізу за проблематикою реферату, навести практичні рекомендації щодо вдосконалення діяльності вчителя. Висновки мають логічно пов’язуватися із змістом викладеного матеріалу.

Список літератури. Містить перелік (як правило 10–15) використаних літературних джерел та публікацій (за останні 3–5 років), законодавчих актів та відомчих нормативних документів. Оформлення списку літератури та посилань на використані літературні джерела має відповідати чинному стандарту. Зокрема, при посиланні в тексті на джерело у квадратних дужках наводять його порядковий номер зі списку літератури, наприклад “… у працях [1–3]…”. При посиланні на джерело з великою кількістю сторінок, або якщо подається цитата з тексту джерела, вказується номер конкретної сторінки, наприклад: [5, c.18].

Додатки. Такими можуть бути цільові документи (або витяги з них), матеріали, що розкривають досвід роботи; методичні розробки, результати досліджень, анкети для опитування, а також таблиці, статистичні дані, діаграми, що ілюструють основні положення реферату і на які є посилання в його тексті.

Титульна сторінка та план оформлюються відповідно до встановлених норм (див. зразок).

Рецензування реферату. Викладач має підготувати на реферат рецензію (обсягом 0,5–1 сторінка рукописного або друкованого тексту на стандартному бланку) не пізніше трьох днів з дня надходження роботи на перевірку. При оцінюванні реферату викладач має брати до уваги основні вимоги до змісту, структури та оформлення реферату.

Зміст рецензії має обґрунтовувати оцінку реферату з таких позицій:

 • актуальність та практична значущість теми реферату;

 • логічність його структури;

 • обґрунтованість використання теоретичних положень та нормативних актів;

 • якість узагальнення й аналізу практичного досвіду роботи;

 • повнота та змістовність висновків;

 • обґрунтованість рекомендацій та їхнє практичне спрямування;

 • дотримання правил оформлення роботи.

 

Критерії оцінювання реферату.

Реферат оцінюється на «відмінно», якщо:

 1. тема реферату актуальна та відзначається практичною значущістю;

 2. у роботі здійснено ґрунтовний аналіз усіх аспектів проблеми;

 3. використано сучасні джерела, у тому числі періодичні видання, монографії, які дають змогу висвітлити теоретичні й прикладні аспекти теми;

 4. матеріал роботи добре структурований, логічно викладений та побудований на прикладі діяльності конкретного навчального закладу;

 5. висновки відповідають завданням роботи, свідчать про реалізацію мети дослідження;

 6. рекомендації є обґрунтованими та мають практичний характер;

 7. роботу оформлено з дотриманням встановлених правил.

Реферат оцінюється на «добре», якщо:

 1. тема роботи актуальна;

 2. у роботі здійснено аналіз основних аспектів проблеми;

 3. використано джерела, які дають змогу розкрити теоретичні й прикладні аспекти теми;

 4. матеріал випускної роботи структурований, логічно викладений;

 5. висновки відповідають завданням роботи;

 6. рекомендації мають практичну значущість;

 7. оформлення роботи в цілому відповідає встановленим правилам.

Реферат оцінюється на «задовільно», якщо:

 1. здійснений слухачем теоретичний аналіз не повною мірою відповідає темі, меті і завданням дослідження;

 2. використані джерела не дають можливості повністю розкрити проблему;

 3. висновки не повністю відповідають завданням роботи;

 4. рекомендації недостатньо обґрунтовані;

 5. робота в цілому оформлена згідно з правилами, але є певні недоліки.

Реферат оцінюється на «незадовільно», якщо:

 1. тема реферату неактуальна і не має практичної значущості;

 2. здійснений слухачем аналіз не відповідає темі, меті і завданням дослідження;

 3. слухач не використовував необхідні літературні, нормативні джерела і статистичні дані;

 4. висновки не відповідають завданням роботи;

 5. оформлення роботи не відповідає встановленим правилам.