Поурочний план розподілу навчального матеріалу НМК «English 10»: Standard Level’ (9-й рік навчання) автора О. Д. Карп’юк.

НМК ‘ENGLISH 10: Standard Level’

(9-й рік навчання)

автора О. Д. Карп’юк

У новому навчально-методичному комплекті ‘English 10’ (підручник, робочий зошит, аудіокомпонент, методичний посібник для вчителя) пропонується здійснення подальшого вивчення учнями англійської мови з урахуванням навчального та іншомовного досвіду, набутого ними у початковій та основній школі. Навчальний зміст комплекту, зокрема його основного компоненту – підручника, відповідає програмі стандартного (базового) рівня для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що передбачає у навчальному плані використання 2-х годин на тиждень. Тематика спілкування представлена у восьми розділах:

1 People and Relationship

2 Choose the Career!

3 Why Go To School?

4 National Cuisine

5 Communication Technologies

6 Is the Earth In Danger?

7 The World of Painting

8 Do You Like Sports?

Основні завдання навчання англійської мови у 10му класі, на розв’язання яких націлена робота з даним навчально-методичним забезпеченням, є наступні:

 1. комунікативно орієнтоване узагальнення і систематизація іншомовних знань, що набувалися учнями раніше;

 2. корекція лексичного та граматичного оформлення іншомовного мовлення;

 3. відпрацювання навичок варіювання лексико-граматичного оформлення мовлення у відповідності до комунікативного призначення висловлювання та ситуацій спілкування;

 4. розвиток комунікативної культури учнів та підвищення рівня їх культурної освіченості на основі удосконалення умінь усного та писемного мовлення;

 5. формування в учнів культури читання та аудіювання аутентичних іншомовних текстів інформаційно-довідкового, публіцистичного та художнього характеру;

 6. розвиток загально-навчальних умінь систематизувати й узагальнювати прочитану або прослухану інформацію;

 7. розвиток в учнів соціокультурної спостережливості, мовленнєвої творчості й загальнокультурних умінь, необхідних в умовах іншомовного спілкування;

 8. ознайомлення учнів зі способами самооцінювання рівня володіння комунікативними уміннями з читання, аудіювання, говоріння та письма англійською мовою.

English 10’ розпочинає авторську серію НМК для старшої школи, в якому запропонована нова структура навчального матеріалу. Особливістю побудови навчального матеріалу є поблочна структура, яка сприятиме збалансованому розвитку основних мовленнєвих умінь учня в рамках кожного розділу. Іншими словами, структура кожного розділу є чіткою, послідовною і представленою впродовж всього НМК наступними блоками: Reading, Vocabulary, Grammar, Listening, Speaking, Use Your English, Writing, Check Your Skills. Завершальним моментом у роботі учня над кожним розділом стає його робота з таблицею ‘Can Youin English?’ у підручнику та секцією ‘Summing Up’ у робочому зошиті, що спонукають його до рефлексії власної навчальної діяльності в рамках окремого розділу.

Сторінки підручника містять також рамки-рубрики з виділенням лексики для активного використання (‘Word File’), з правилом-інструкцією щодо нового граматичного (‘Grammar Point’) або лексичного (‘Vocabulary Point’) явища, з корисними фразами (‘Useful Phrases’), що допоможуть учням краще висловлюватись в усному мовленні.

Додаток у підручнику містить чимало довідкового матеріалу, а саме:

 • таблицю для самооцінювання відповідно до загальноєвропейських рівнів володіння мовою;

 • граматичний довідник в таблицях;

 • інструкції та поради щодо розвитку навчальних стратегій з різних видів мовленнєвої діяльності;

 • зразки писемної комунікації;

 • список фразових дієслів;

 • англо-український словник;

 • список неправильних дієслів

та інші матеріали.

 

Поурочний план розподілу навчального матеріалу НМК “English 10”